Motywacja pragnień człowieka w warunkach globalnej przestrzeni edukacyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Tkacz, Tamara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Procesy globalizacyjne stawiają nowe wymagania przed tradycyjnymi systemami edukacyjnymi, wymuszając konieczność zmiany współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Głównym kierunkiem powinno być tworzenie indywidualności, człowieka, który potrafi podjąć odpowiedzialne zadania. Wykształcenie powinno pozostać dobrem społecznym i posługą, być dostępne dla wszystkich, obsługiwać wszystkich konsumentów bez dyskryminacji, powinno służyć społeczeństwu, rozwojowi ekonomicznemu, a także kulturze i sferze socjalnej. W tym celu współczesne systemy edukacyjne powinny być: otwarte i ogólnodostępne, także dla ludzi w różnym wieku (kształcenie ustawiczne), a także powinny kształcić ludzi mobilnych, otwartych i tolerancyjnych wobec innych kultur (wzmocnienie międzypaństwowej wymiany uczniów i studentów).
Globalisation processes put new requirements before traditional educational systems extorting the necessity of change in a modern educa[1]tional space. The main direction should be creation of an individuality, a man able to undertake responsible tasks. Education should remain a social good, available to everyone, to all consumers, without any dis[1]crimination. It should serve society, economic development as well as culture and social sphere. To meet these goals, modern educational sys[1]tems should be open and broadly available, also for people in different age (permanent education), and should educate people who are mobile, open-minded and tolerant towards different cultures (strengthening inter[1]national students’ exchange).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 174-181