Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Dziembała, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano omówienia podstawowych założeń przyjętej w czerwcu 2010 roku strategii Europa 2020, nakreślonych jej priorytetów i promowanych kierunków działań. W opracowanej strategii wskazano na trzy jej wymiary: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu. Efektywna jej implementacja zależy od zaangażowania wszystkich podmiotów, nie tylko na poziomie europejskim, ale i poszczególnych państw członkowskich. W artykule przeprowadzono analizę stopnia wypełniania przez kraje członkowskie UE, w tym przez Polskę, nakreślonych priorytetów strategii w świetle wybranych wskaźników. O ile pod względem wskaźników odnoszących się do edukacji Polska plasuje się stosunkowo korzystnie na tle krajów UE, to niedostateczne nakłady na B+R, stosunkowo niski poziom zatrudnienia, jak również i istniejący poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w naszym kraju określa rozmiar i ogrom działań, które muszą zostać podjęte, stanowiąc zarazem wyzwanie dla polityki gospodarczej.
The paper discusses the main assumptions of the Europe 2020 Strategy, adopted in June 2010, the priorities, which were set out, and the promoted directions of action. The strategy identifies three priorities: smart, sustainable and inclusive development. Its effective implementation depends on the involvement and efforts of all entities, not only at the EU level, but also nationally – by each and every Member State. The extent to which EU Member States, inclusive of Poland, have met the priorities of the strategy in the view of the selected indicators is discussed. Although with respect to educationrelated indicators, Poland ranks relatively well against the other EU countries, insufficient expenditure on R&D, relatively low level of the employment rate, as well as the existing level of poverty and social exclusion within the country point to the extent and enormity of actions that need to be taken, which is also a challenge for the economic policy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 137–149