Stopień opanowania narzędnika i biernika liczby pojedynczej i mnogiej a transfer językowy wśród studentów z Ukrainy i Białorusi na początkowych poziomach zaawansowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Myśliwiec, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest częścią badań prowadzonych wśród studentów z Ukrainy i Białorusi studiujących w Polsce. Badania te przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego testu sprawdzającego efekt opanowania dwóch przypadków – narzędnika i biernika liczby pojedynczej i mnogiej oraz przyswojenia umiejętności rozpoznania form tych przypadków, a w dalszym procesie – posługiwania się nimi w kontekście interferencji językowej wśród osób, dla których język słowiański (ukraiński, rosyjski, białoruski) jest językiem pierwszym. Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i omówienie części zamkniętej testów przeprowadzonych wśród uczestników kursu języka polskiego prowadzonych na różnych poziomach zaawansowania. Badanie wykazało istnienie interferencji na każdym z poziomów, z dużą częstotliwością ich występowania. Analiza ankiet dowodzi braku zadowalającego efektu w opanowaniu zagadnień gramatycznych, czego jednym z podłoży może być brak świadomości językowej uczących się.
This article is part of a research conducted among students from Ukraine and Belarus studying in Poland. These studies were carried out on the basis of an original test checking the effect of mastering two cases – the instrumental case and the accusative of singular and plural, and acquiring the ability to recognize the forms of these cases, and in the further process, to use them in the context of language interference, among people for whom the Slavic language (Ukrainian, Russian, Belarusian) is their first language. The aim of the article is to present, analyse and discuss the closed part of the tests conducted among participants of the Polish language course conducted at different levels of proficiency. The study exposed the existence of interference at each of the levels, with a high frequency of its occurrence. Analysis of the surveys proves the lack of satisfactory effect in mastering grammar issues, which may be reasoned by the lack of linguistic awareness of learners.
Opis
Słowa kluczowe
język polski jako obcy , interferencja , transfer językowy , testy językowe , Polish as a foreign language , interference , language tests
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 142-161