Prosumerism of companies – opportunities and challenges in the consumers’ opinion

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Szul, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prosumerism refers to the practices and activities of companies aimed at including and involving consumers in the co-creation of value and market offerings. The involvement of consumers takes various forms, from encouraging consumers to share their opinions and knowledge, modify the market offering, adapt it to their needs, and participate in its creation. Companies, through such activities, respond to the expectations of consumers who are active and do not want to be just passive recipients of the market offering. The paper addresses the issue of prosumptionism of companies in the consumers’ evaluation. It presents the research results on the prosumptionism of companies – the benefits, opportunities and threats related to it, as well as consumers’ expectations regarding the activities of companies. Although prosumption and prosumerism have become more common and consumers are increasingly prosumers (even though they are often unaware of it), in addition to the perceived opportunities and benefits, problems or threats to companies are also apparent.
Prosumeryzm to praktyki, działania firm mające na celu włączanie, angażowanie konsumentów we współtworzenie wartości, oferty rynkowej. Angażowanie konsumentów przyjmuje różne formy od zachęcania konsumentów do dzielenia się swoimi opiniami, wiedzą, modyfikowania oferty rynkowej, dostosowywania jej do swoich potrzeb, po udział w jej tworzeniu. Firmy poprzez takie działania odpowiadają na oczekiwania konsumentów, którzy są aktywni i nie chcą być tylko biernymi odbiorcami oferty rynkowej. Artykuł podejmuje problematykę prosumpcjonizmu firm w ocenie konsumentów. Zaprezentowane zostały w nim wyniki badań na temat prosumpcjonizmu firm – korzyści, szanse i zagrożenia z nim związane, a także oczekiwania konsumentów odnośnie działań firm. Bo choć prosumpcja, prosumeryzm stają się coraz powszechniejsze i coraz częściej konsumenci są prosumentami (chociaż często nie mają świadomości, że są nimi), to oprócz dostrzeganych szans i korzyści, widoczne są też problemy czy zagrożenia dla przedsiębiorstw.
Opis
Słowa kluczowe
prosumption , prosumerism , consumer , social opinions , prosumpcja , prosumeryzm , konsument , opinie społeczne
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 75(3)/2023, s. 136-149