Omarlicowate (Col., Silphidae) siedlisk marginalnych południowo-wschodniej Polski

Abstrakt
Badania nad fauną Silphidae prowadzone były w różnorodnych siedliskach terenów użytkowanych rolniczo oraz obszarach porolnych. Inwentaryzowane agrocenozy obejmowały następujące pola uprawne: uprawę ziemniaka Solanum tuberosum L., uprawę buraka pastewnego Beta vulgaris L. typ półcukrowy oraz uprawę mieszanki zbóż na cele paszowe (w równych proporcjach Avena sativa L., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L.). Badania prowadzono także na miedzach śródpolnych oraz w różnorodnych zadrzewieniach. Uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy na temat tej rodziny chrząszczy było przeprowadzenie analizy dotyczącej dwóch zagadnień. Pierwszym było zbadanie zjawiska forezy pomiędzy osobnikami Nicrophorus vespillo a deutonimfami roztoczy Uroobovella nova. Drugie zagadnienie obejmowało zbadanie mikroflory jelit oraz zewnętrznych powłok ciała pod kątem zasiedlania potencjalnych czynników chorobotwórczych.
Research on silphids fauna in variety areas used for agriculture and non-cultivated were investigated. Inventarisation of agrocenosis included: cultivation of potato Solanum tuberosum L., cultivation of beetrot Beta vulgaris L. and cultivation of cereal (equal proportions of Avena sativa L., Hordeum vulgare L. and Triticum aestivum L.). Research on carrion beetles in fields groves and varierty field shrubs were investigated. Complementation of current state of knowledge on this beetles family was a study on two issues. The first was to investigate the phenomenon of phoresy between Nicrophorus vespillo and deutonymphs Uroobovella nova. The second issue involved to examine the intestinal and outer layers of the body microflora for settlement of potential pathogens.
Opis
Słowa kluczowe
Silphidae , agroekosystem , zadrzewienia śródpolne , foreza , mikrobiologia , agroecosystem , field shrubs , phoresy , microbiology
Cytowanie