Globalizacja a możliwości rozwoju regionów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Nesterowicz, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesny świat podlega nieustannym zmianom. Zmiany te mają charakter dynamiczny pod wpływem zachodzących procesów. Są to procesy: społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe, z których każdy jest poddawany działaniu procesu globalizacji. Globalizacja to proces zacieśniania się więzów współzależności, w szczególności pomiędzy przedsiębiorstwami globalnymi oraz proces zwiększania dynamiki międzynarodowych przepływów gospodarczych i wzrostu współzależności państw i rynków. Procesy globalizacji bardzo silnie oddziałują na poszczególne regiony kraju. Integracja regionalna przybiera postać mniej lub bardziej ścisłych i zinstytucjonalizowanych związków, charakteryzuje się wzajemnym przeplataniem współpracy gospodarczej.
Contemporary world is still changing. These changes have dynamic character. They depend on influence of occurring processes. These are processes: social, economic, political and cultural, which are being surrendered to the effect of the process of globalisation. A globalization is a process of tightening of bonds of the interdependence, in particular among global companies and process of increasing dynamics of international economic flows of both the height of the interdependence of states and markets. The processes of globalisation very strongly influence individual regions of the country. The regional integration is assuming the form of more or less direct and institutionalised connections, is characterized by mutual intertwining the economic cooperation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 181–189