Polskie szkoły w czasie „pierwszej fali” pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybiórczy przegląd badań na temat nauczania zdalnego w polskich szkołach w początkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach wprowadzenia opisano istotę e-learningu, w tym jego formy, wady i zalety. W dalszej części przytoczono wyniki raportów przedstawiających sposób wykorzystywania narzędzi i technik nauki zdalnej przez nauczycieli w semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 oraz przedstawiono obawy pedagogów związane z nauczaniem prowadzonym przez Internet. Omówiono także dane na temat zachowania uczniów w trakcie nauki na odległość, które pokazują, iż część z nich zamiast uczestniczyć w zajęciach, spędzała czas na portalach społecznościowych, grała w komputerowe gry lub przeglądała zasoby Internetu w celach niezwiązanych z lekcjami.
The article presents a selective review of research on distance learning in Polish schools at the beginning of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic. As part of the introduction, the essence of e-learning was described, including its forms, advantages and disadvantages. The following section presents the results of reports on the use of remote learning tools and techniques by teachers in the summer semester of the 2019/2020 school year, and presents educators' concerns about online teaching. Data on the behavior of students during distance learning were also discussed, which shows that some of them, instead of participating in classes, spent time on social networks, played computer games or browsed the Internet for purposes not related to lessons.
Opis
Słowa kluczowe
pandemia , koronawirus , szkoła , nauczanie , e-learning , pandemic , coronavirus , school , teaching
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 99–112