Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek środków pieniężnych przedsiębiorstw w świetle przemian gospodarczych w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Śpiewak, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Warunkiem zapewnienia optymalnych warunków realizacji podstawowego celu funkcjonowania podmiotów gospodarczych, którym jest wzrost wartości firmy, jest realizacja odpowiedniej strategii zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Podstawowym celem konstrukcji takiej strategii jest m.in. określenie stanu środków pieniężnych, który z jednej strony zapewniłby utrzymanie płynności, zaś z drugiej strony uwzględniałby kryterium maksymalizacji wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Poprawa zarządzania środkami pieniężnymi stanowi istotny element budowy przewagi konkurencyjnej jednostki poprzez wzrost jej dochodów, przy istniejącym wyniku na podstawowej działalności operacyjnej. Polityka zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie powinna być powiązana ze strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa w sposób zapewniający realizację jej podstawowych założeń oraz winna być integralną częścią systemu finansowego jednostki. Optymalizacja procesów zarządzana zasobami przedsiębiorstwa stanowi źródło wewnętrzne budowy jego wartości oraz przewagi konkurencyjnej. Odpowiedni wybór instrumentów inwestycyjnych alokacji krótkookresowych nadwyżek środków pieniężnych zwiększa rentowność przedsiębiorstwa, istnieje jednak konieczność zestawienia potencjalnych kosztów oraz przychodów wynikających z przeprowadzonych operacji. Strategia inwestycyjna winna uwzględniać specyficzny charakter zarządzania środkami pieniężnymi, którego konsekwencją jest na przykład ograniczony horyzont czasowy przeprowadzanych inwestycji nadwyżek środków pieniężnych. Zarządzanie gotówką powinno prowadzić do tworzenia innych jej form, by osiągnięte zostało swoiste optimum relacji płynność – rentowność środków pieniężnych przedsiębiorstwa, zgodnie z założeniami strategii zarządzania płynnością w ujęciu dochód – ryzyko. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych aspektów konstrukcji strategii alokacji okresowych nadwyżek środków pieniężnych oraz analiza opłacalności najpopularniejszych inwestycji krótkookresowych.
The fundamental importance in business activity, especially in time of recession or stagnation, has liquidity management. Subject of the article is connected with the cash management. Cash management refers to a broad area of finance involving the collection, concentration, and disbursement of cash including measuring the level of liquidity, managing the cash balance and short-term investments. The goal of cash management is to maintain the minimum cash balance that will provide the firm with sufficient liquidity and to enhance its profitability without exposing it to undue risk. Some models may be applied to the management of cash. The decisions covered by the models deal with the size and timing of transfers between the cash and marketable securities. The most important cash management problem concerns in which financial market instruments should the temporary excess funds be placed. This short-term investment decision necessitates the analysis of liquidity and rate of return. Only short-term investments meet the liquidity test, as long-duration instruments expose the investor to too much interest rate risk. The cash management should lead to creating other of cash forms so that a specific optimum of the relation liquidity-profitability of enterprise cash is reached. The purpose of this article is to point out some aspects of designing allocation strategy of periodic cash surpluses and the analysis of the profitability of the most popular short-term investment.
Opis
Słowa kluczowe
finanse przedsiębiorstw , zarządzanie środkami pieniężnymi , model zarządzania środkami pieniężnymi , inwestycje przedsiębiorstw , company finance , corporate finance , corporate governance , corporate investment , financial statistics , firm , firm level
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 330–343