Wartości w gospodarowaniu potencjałem rozwojowym w procesie transformacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Piontek, Franciszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zintegrowane ujęcie transformacji, procesu globalizacji i budowy nowej cywilizacji. Przyjęto hipotezę, że stosunek do szeroko rozumianych wartości (będących konstytucją świata) decydował i decyduje o integracji i dezintegracji procesów rozwojowych i o wykorzystaniu potencjału rozwojowego, także w procesie transformacji. Artykuł składa się z dwóch bloków tematycznych: • wartości – ich rozumienie i funkcje w kształtowaniu rozwoju; • wpływ deregulacji wartości na potencjał rozwojowy w procesie transformacji. Wpływ ten został omówiony na przykładzie wybranych składowych potencjału rozwojowego i zastosowanych do tych składowych – w procesie transformacji – paradygmatach. Refleksja o charakterze ogólnym: Za ochronę wartości (konstytucji świata) odpowiada wiele instytucji. Jeśli one zawodzą, odpowiedzialność spada na inteligencję jako warstwę społeczną. Czy inteligencja potrafi podjąć to wyzwanie? Czy otrzyma wsparcie społeczne?
Aim of a paper is to integrate the perception of transition, globalization and creation of new civilization. It is advanced the hypothesis that perception of wide-perceived values, which are the world constitution, determined the integration and disintegration of development processes, and the utilization of development potential and process of transition. The paper consists of two parts: • values – its understanding and functions in creation of development • impact of deregulation of values on potential of development under the condition of transition. This impact was discussed on a example of selected elements of development potential and paradigms used to those elements – under transition. Protection of values (world constitution) depends on number of institutions. If they fail, the responsibility is taken by the intellectualists as a social class. Can the intellectualists face this challenge? Will they receive the social back-up?
Opis
Słowa kluczowe
transformacja , globalizacja , rozwój , aksjologia , transformation , globalization , development , axiology
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 26–51