Przeciwdziałanie dysproporcjom rozwojowym w dostępności do szkolnictwa wyższego w województwie podlaskim na przykładzie państwowych szkół wyższych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Piotrowski, Dariusz
Gawędzka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W obliczu ogólnoświatowych trendów rozwojowych regiony zmuszane są do transformacji. Ogromną rolę odgrywa rozwój gospodarek regionalnych opartych na wiedzy oraz wykorzystujących nowe technologie. Zwiększona dostępność do kształcenia wyższego, której sprzyja dynamiczny rozwój uczelni wyższych, zarówno w już ukształtowanych ośrodkach tego typu, jak i w nowych, powinna nadać innowacyjne impulsy rozwojowe dla regionów położonych peryferyjne i umożliwić im eliminowanie dysproporcji rozwojowych. Działania podejmowane w tym kierunku zgodne są ze Strategią Lizbońską i Deklaracją Bolońską. Na przykładzie województwa podlaskiego ukazane zostały działania zmierzające do podniesienia roli szkolnictwa wyższego oraz wykorzystania ośrodka uniwersyteckiego (Białystok) w przełamywaniu barier rozwojowych oraz zwiększania dostępności w tym zakresie poprzez tworzenie nowych ośrodków akademickich (Suwałki, Łomża).
In the face of world development trends, regions have to transform. The main role of that changes will play development of regional economies based on knowledge and new technologies. Dynamic development of higher schools causes better availability of education both in formed education centres and new ones. It should bring new innovate impulses for peripheral regions and enable them to eliminate development disproportions. In accordance with Lisbon Strategy and Bolonia Declaration all activity should follow in that direction. The example of podlaskie voivodeship illustrates the role of higher education and using the university centre in overcoming development barriers and increasing availability of education through the creation of new academic centres (Suwałki, Łomża).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 299-313