Possibility of crowdsourcing usage in professional training of education managers

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Makhynia, Tetiana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article focuses on the possibilities of using crowdsourcing in the professional training of education managers. We have considered the most widespread in education types and items of crowdsourcing, as intellectual crowdsourcing, crowd-recruiting and crowd-funding, among its variety in business, social and public spheres. Its essence and ways of application are determined for the process of the education managers training. The most widespread directions of educational crowd-funding are analyzed: fund raising for own education; co-financing science; attracting funds for classroom equipment. We have distinguished significant advantages of using crowdsourcing in education and professional training of education managers based on the analysis of the relevance and usage models of crowdsourcing technologies in business, social and public spheres. Beyond that, we have investigated possible models of crowdsourcing usage enhancing the professional training of education managers: ideas collecting on the organization of the educational process, informing research and knowledge generation, and using the crowd to redesign learning. The given models of crowdsourcing usage include the organization, methodology and trained personnel pointed to deal with certain developmental tasks according to specific conditions, such as collecting and processing information, collecting and processing constructive ideas, collecting proposals for draft documents, forming a pool of independent experts. Joint application was stated for examples to facilitate encouragement of the innovation meaning how crowdsourcing could aid to raise educational standards. Keywords: Internet communications; network community; social networks; generation of ideas; educational crowdsourcing; educationalcrowdfunding; educational managers; professional training.
Artykuł skupia się na możliwości wykorzystania croudsourcing w szkoleniu zawodowym managerów edukacyjnych. Przedstawiono najbardziej rozpowszechnione w edukacji typy i przedmioty croudsourcingu, takie jak: croudsourcing intelektualny, croud- recruiting i croud- funding oraz ich różnorodność w sferze biznesowej, społecznej i publicznej. Jego istotę i sposoby zastosowania określa się w procesie szkolenia managerów edukacyjnych. Przeanalizowano najbardziej rozpowszechnione kierunki croud- fundingu edukacyjnego:pozyskiwanie funduszy na własną edukację; współfinansowanie nauki; pozyskiwanie funduszy na wyposażenie klasowe. Na podstawie analizy znaczenia i modeli użytkowania technologii croudsourcingu w sferach - biznesowej, społecznej i publicznej, wyróżniono największe zalety korzystania z croudsourcingu w edukacji i szkoleniu zawodowym managerów edukacyjnych. Poza tym prześledzono możliwe modele użytkowania croudsourcingu, aby ulepszyć szkolenie zawodowe managerów edukacyjnych: zbieranie informacji na temat organizacji procesu edukacyjnego, informowanie o badaniach i generowaniu wiedzy oraz wykorzystywanie tłumu do przedefiniowania procesu uczenia się.Zaprezentowane modele wykorzystania croudsourcingu obejmują: organizację, metodologię oraz wyszkolony personel, wskazany w celu radzenia sobie z pewnymi zadaniami rozwojowymi, zgodnie z określonymi warunkami, takimi jak: zbieranie i przetwarzanie informacji, zbieranie i przetwarzanie konstruktywnych pomysłów, zbieranie propozycji projektów dokumentów, tworzenie puli niezależnych ekspertów. Sformułowano wniosek dotyczący dobrych praktyk, ułatwiających wspieranie innowacji, mówiący o tym w jaki sposób croudsourcing mógłby pomóc w podniesieniu standardów edukacyjnych.
Opis
Słowa kluczowe
Internet communications , network community , social networks , generation of ideas , educational crowdsourcing , educationalcrowdfunding , educational managers , professional training , komunikacja internetowa , wspólnota sieci , sieci społeczne , pokolenie idei , edukacyjny croudsourcing , edukacyjny croudfunding , mamagerowie edukacyjni , szkolenie zwodowe
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 268–277