Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej uwzględniające wymagania GOW

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W badaniu udowodniono, że przyczyną niespójności i nieefektywności rynku strategie prowzrostowe w zmniejszaniu luki rozwojowej to dwojaki charakter realny i regulacyjny sfera nowoczesnej gospodarki. Zdaniem autora, w warunkach opartych na wiedzy ekspansja gospodarki, konieczna jest trzymodułowa strategia nastawiona na produktywność wzrost, rozwój kapitału ludzkiego i uzasadnione nierówności. W artykule przedstawiono podstawy takiej strategii w odniesieniu do polskiej gospodarki.
In the study there is proved that the cause of market incoherence and ineffectiveness of pro-growth strategies in decreasing development gap is dual character of real and regulation sphere of modern economy. In the author’s opinion, in the conditions of knowledge-based economy expansion, there is necessary a three-module strategy focused on productivity growth, human capital development and justified inequalities. In the article there were presented foundations of such a strategy in reference to Polish economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 9-17