Polityka pieniężna a modernizacja gospodarki w warunkach transformacji systemu gospodarczo-politycznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Młodkowski, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przechodzenie z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej oznacza istotne zmiany nie tylko dla sektora prywatnego, ale i dla instytucji odpowiedzialnych za formułowanie i prowadzenie polityki gospodarczej. O ile proces decentralizacji związany z reformą wprowadzającą powiaty i nowy podział na województwa zmienił rozkład obowiązków i zadań finansowanych daninami publicznymi, o tyle polityka pieniężna pozostała zcentralizowana. Każdy bank centralny dąży do osiągnięcia swych celów poprzez wpływanie na decyzje podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego oraz na decyzje o inwestycjach i oszczędnościach wszystkich podmiotów w gospodarce. Ze względu na to, że sektor finansowy podlegał dynamicznemu wzrostowi i rozwojowi, a zamożność społeczeństwa wzrastała, gruntownie zmieniały się warunki, w jakich bank centralny w Polsce prowadził swoją politykę. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat zmian wynikających z modernizacji polskiej gospodarki i ich wpływu na skuteczność polityki pieniężnej.
Moving from the centrally planned economy to a market oriented one means substantial changes not only for the private sector but also for institutions responsible for formulating and conducting the domestic economic policy. While the administrative reform that created voivodships and counties was a result of a decentralization process, the monetary policy remained centralized. Every central bank is trying to achieve its goals by influencing decisions and actions of the financial intermediaries sector and the general public that decides about savings and investment. Due to a dynamic evolution of the financial sector in Poland and the fact that wealth of the society was systematically increasing, there were substantial changes in the environment in which the National Bank of Poland was conducting its monetary policy. The paper is an attempt to initiate a discussion on changes for efficiency of the monetary policy resulting from the modernization of the national economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 78–87