Nowe znaleziska „scyto-trackiej” ceramiki toczonej z wczesnej epoki żelaza na terenie południowo-wschodniej Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Czopek, Sylwester
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Instytut Archeologii UJ Kraków
Abstrakt
W artykule omawiane są nowe znaleziska ceramiki wykonanej na kole, tzw. scyto-trackiej (trackiej siwej), pochodzące z Polski pd.-wsch. Zostały one odkryte w trakcie prowadzonych w ostatnich latach prac wykopaliskowych, realizowanych jako badania ratowniczeprzed rozpoczęciem dużych zadań inwestycyjnych (autostrada A4, obwodnica Jarosławia). Informacje o tych 6 nowych stanowiskach uzupełniają znane do tej pory materiały, które tworzą już dość wyraźną grupę z terenu Polski pd.-wsch. (łącznie 20 stanowisk). Pojawiają się one tutaj w kontekście materiałów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, kultury pomorskiej i zespołów typu Niepla oraz Zabrzeż-Podegrodzie. Zamykają od pn. przykarpacką strefę z ceramiką wykonaną na kole, wraz z kulturą Vekerzug na pd. i grupą zachodniopodolską na pd.-wsch.
The article presents new discoveries of the so-called grey “Scytho-Thracian” pottery that were excavated in south-eastern Poland. They have been found during recent excavations, the majority of which were rescue works preceding major construction investments. These 6 new sites add to the already known distinct group of finds from south-eastern Poland (20 sites in sum). The pottery in question occurs there in the context of materials representing the Tarnobrzeg Lusatian culture, the Pomeranian culture and the assemblages of Niepla and Zabrzeż-Podegrodzie types. The sites form the northern boundary of Subcarpathian area of wheel-made pottery, together with the Vekerzug culture in the south and the West-Podolian group of Scythian culture in the south-east.
Opis
Słowa kluczowe
ceramika toczona na kole , wczesna epoka żelaza , Polska południowo-wschodnia , scyto-tracki krąg kulturowy
Cytowanie