Wpływ nowelizacji elektronicznego postępowania upominawczego na możliwość realizacji celów tego postępowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kotas-Turoboyska, Sławomira
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza przepisów o elektronicznym postępowaniu (EPU) upominawczym w kontekście możliwości realizacji w jego ramach celów i założeń, jakie stały się przyczyną wprowadzenie przepisów o EPU do k.p.c. Autorka dokonuje na wstępie swoich rozważań krótkiej analizy genezy EPU oraz określa cele, jakie mu wyznaczyli jego twórcy. Następnie przeprowadzono analizę kolejnych nowelizacji przepisów o EPU do 2019 r. Najobszerniejszą część artykułu stanowi szczegółowa analiza tzw. dużej nowelizacji postępowania cywilnego z 2019 r. Autorka krytycznie odnosi się do większości z wprowadzonych rozwiązań, dochodząc do wniosku, że omawiana nowelizacja zmniejsza atrakcyjność omawianego postępowania i niesie ze sobą poważne ryzyko zwiększenia obciążenia pracą sądów właściwości ogólnej.
The purpose of this publication is to analyze the provisions on electronic proceedings by writ of payment (hereinafter also: EPU) in the context of the possibility of achieving the objectives and assumptions that were the reason for the introduction of the provisions on EPU to the Code of Civil Procedure. At the beginning of her deliberations, the author makes a short analysis of the origins of electronic proceedings by writ of payment and defines the objectives which the authors of the electronic proceedings by writ of payment have set for the proceedings. Then, the analysis of subsequent amendments to the provisions of the Code of Civil Procedure until 2019 was conducted. The most extensive part of the study is a detailed analysis of the so-called large amendment to the Civil Procedure Law of 2019. The author criticises most of the solutions introduced, concluding that the amendment in question reduces the attractiveness of the proceedings in question and carries a serious risk of increasing the workload of courts of general jurisdiction.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie cywilne , elektroniczne postępowanie upominawcze , nowelizacja , civil proceedings , electronic writ of payment proceedings , amendment
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 50–66