Twitter jako narzędzie komunikacji uczelni

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Czechowska - Derkacz, Beata
Lusińska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje sposoby wykorzystania Twittera jako narzędzia komunikacji na polskich uczelniach. Do badania zostało wybranych szesnaście największych szkół wyższych z szesnastu województw (zastosowano kryterium lokalizacyjne oraz lidera). Materiał badawczy, zgromadzony na podstawie monitoringu mediów, obejmuje ponad trzy tysiące twittów zamieszczonych przez uczelnie oraz posty i komentarze innych użytkowników. Analizy wykazały, że uczelnie w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystują pierwotny, opiniotwórczy charakter Twittera. Jest on przede wszystkim narzędziem budowania wizerunku oraz prowadzenia bieżącej komunikacji. Szeroko wykorzystywany jest natomiast na Twitterze potencjał naukowy uczelni oraz sukcesy w wielu różnych obszarach. W odniesieniu do uczelni, stanowiących znaczące ośrodki w rozwoju regionów, nie zostały przeprowadzone badania o tak szerokim charakterze. Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat roli mediów społecznościowych w erze dominującej komunikacji zapośredniczonej.
The article presents ways of using Twitter as a communication tool at higher education institutions (HEIs). For this study, 16 Polish universities representing 16 administrative regions (voivodeships), were selected (location and leader criteria were adopted). The research material, gathered on the basis of media monitoring, includes more than three thousand tweets, posted by HEIs as well as posts and comments from other users. Research has shown that universities make very limited use of the original, opinion-forming nature of Twitter. It is primarily a tool for image building and ongoing communication. On the other hand, the scientific potential of the university and its successes in many different areas are widely used. For HEIs , which are important centres of regional development, no such comprehensive study has been carried out. The article is a voice in the debate about the role of social media in the dominant age of mediated communication.
Opis
Słowa kluczowe
media społecznościowe , Twitter , uczelnie , komunikacja , wizerunek , social media , HEIs , communication , image
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 20-32