Kapitał intelektualny jako wyznacznik procesów modernizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Wosiek, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W teoriach modernizacji akcentuje się nie bariery rozwoju, lecz jego czynniki, zwłaszcza te, które mogą go przyspieszać. Taką rolę we współczesnej gospodarcze (globalnej i opartej na wiedzy) pełni kapitał intelektualny, który w swej strukturze taksonomicznej obejmuje: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał strukturalny oraz kapitał relacji. Z prowadzonych rozważań wynika, że w swej istocie modernizacja w kierunku innowacyjnej i kreatywnej gospodarki zależy w głównym stopniu od możliwości w zakresie endogenicznej akumulacji wszystkich kategorii konstytuujących kapitał intelektualny. Tworzenie warunków dla rozwoju i wykorzystania kapitału intelektualnego powinno doprowadzić do wzrostu konkurencyjności, która wiedzie do wysokiego poziomu życia. W Polsce tak ukierunkowana modernizacja znajduje bariery w uwarunkowaniach strukturalnych, finansowych oraz infrastrukturalnych, a także w samym kapitale intelektualnym – jego niskim poziomie i jakości. W rezultacie, o ile w Polsce zaznacza się modernizacja funkcjonalna (w kierunku wzrostu konkurencyjności gospodarki – choć podkreśla się zbyt wolne tempo tych przekształceń), o tyle nie towarzyszy jej modernizacja procesowa, której efektem jest zmiana sposobów myślenia i postępowania podmiotów różnej skali. Dodatkowym zagrożeniem jest ponadto narastanie sprzeczności w różnych wymiarach ludzkiego bytu, obiektywnie towarzyszących ewolucji w kierunku społeczeństwa postindustrialnego.
The theory of modernization stresses not the barriers of development but the results of it, especially those factors that can accelerate it. The intellectual capital, that covers: human capital, social capital, structural capital and relationships capital plays such a role in the modern economy (global and based on knowledge). The research indicate that the modernization in its essence directed at innovative and creative economy depends mainly on possibilities of endogenic accumulation of all the categories that constitute the intellectual capital. Creation of conditions for development and usage of the intellectual capital should lead to the growth of competitiveness and finally to the high life level. In Poland modernization directed in such a way meets barriers within structural, financial and infrastructural conditions and also within the intellectual capital – its low level and quality. As a result, while the functional modernization (directed at the growing competitiveness of the economy – although too low rate of the transformation is stressed) is present in Poland, it is not accompanied by the process modernization, that results in changes in the way that units of different scale think and operate. Additional threat constitute the growth of contradictions within different dimensions of human existence, that objectively accompany the evolution towards the postindustrial society.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 232–245