Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kieżel, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania była identyfikacja zakresu wykorzystania narzędzi płatności bezgotówkowych w Polsce na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W kolejnych częściach przedstawiono istotę bezgotówkowych instrumentów płatniczych, ich zalety i wady oraz skalę wykorzystania. Wskazano na przyczyny i główne bariery korzystania z tego typu płatności przez konsumentów (także w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego). Przedstawiono także możliwe sposoby niwelowania tych barier, z uwzględnieniem działań mieszczących się w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W warstwie źródłowej skorzystano z materiałów wtórnych, zarówno czasopism, jak i dokumentów pochodzących z badanego sektora. Z analiz wynika, że wzrost popularności bezgotówkowych usług płatniczych jest uzależniony od akcji edukacyjnej, także w zakresie stosowania technologii informacyjnych. Istotne jest też wzmacnianie zaufania do instytucji finansowych, popularyzacji nowoczesnych usług bankowych oraz bardziej aktywnego korzystania z produktów bankowych. Ważna jest także rozbudowa infrastruktury informatycznej i obniżenie kosztów jej eksploatacji.
The paper identified non-cash payment instruments used in Poland against the background of the development of the information society and the impact of the concept of the knowledge economy. The following sections presents the essence of non-cash payment instruments, their advantages and disadvantages and the scale of use. Pointed out the reasons and the main barriers to the use of such payments by the consumer (also in the context of the Information Society). Identified ways to reduce these barriers, including actions in the concept of the knowledge economy. Used secondary sources, journals and documents from the test sector. The analysis shows that the increase in popularity of non-cash payment services is dependent on the educational campaign, including in the use of information technology. It is also important to strengthen confidence in financial institutions, popularization of modern banking services and a more active use of banking products. It is important to also develop infrastructure and reduce costs.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 48–59