Taksonomiczna analiza regionalnego zróżnicowania infrastruktury społecznej w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Lęcznar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy podjęto próbę klasyfikacji polskich województw ze względu na stopień zagospodarowania infrastrukturą społeczną, której zakres zawężono do placówek kulturalnych, ochrony zdrowia oraz bazy turystycznej. Jako efekt przeprowadzonych badań metodą Warda otrzymano podział na trzy skupienia. Dodatkowo województwa zostały porównane ze sobą za pomocą syntetycznego miernika rozwoju, co pozwoliło ustalić ich ranking ze względu na wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Polskie województwa cechuje w większości niski poziom zagospodarowania infrastrukturą społeczną. Aż dziesięć z nich lokuje się w IV i V klasie wyznaczonych w oparciu o syntetyczny miernik Hellwiga. W przestrzennym zróżnicowaniu infrastruktury społecznej w Polsce brak jest wyraźnego podziału na Polskę Wschodnią i pozostałą część kraju. Niemniej jednak zauważyć można, iż województwa Polski Wschodniej cechuje średnioniski bądź niski poziom infrastruktury społecznej.
In the study there was taken an attempt to classify Polish voivodeships by level of their social infrastructure development, that was narrowed down to cultural units, health care and tourism base. As a result of conducted research with usage of Ward’s method, a division into three groups was obtained. Additionally, the voivodeships were compared with each other with usage of synthetic measure of development, which helped to rank them by social infrastructure equipment. Polish voivodeships are generally characterized by low level of social infrastructure development. Ten of them are situated in 4th and 5th class appointed by synthetic Hellwig’s measure. Territorial differentiation of social infrastructure in Poland doesn’t indicate clear division on East Poland and the rest of country. However, there can be observed the fact that the voivodeships of East Poland are characterized by medium-low or low level of social infrastructure.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 113-124