Przywództwo opinii jako mechanizm dyfuzji innowacji w środowiskach społecznych wsi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Zawisza, Sławomir
Pilarska, Sabina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Z badania 5 wsi kujawsko-pomorskich przeprowadzonego w 2001 roku w Polsce wynika, że ​​w społecznościach wiejskich istnieją hierarchiczne struktury formalne i nieformalne, a mieszkańcy potrafią wyodrębnić i wskazać swoich liderów. Większość nieformalnych liderów opinii wykonuje również pewne obowiązki formalne. Liderzy w porównaniu z innymi rolnikami bardziej cenią zewnętrzne źródła informacji, odczuwają większą potrzebę zmian, są też bardziej zainteresowani poznawaniem nowości. Liderzy badanych populacji częściej niż pozostali rolnicy deklarowali potrzebę intensyfikacji współpracy z doradcami. Badania wykazały, że telewizja jest bardzo ważnym źródłem informacji dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich statusu społecznego. Im niższy poziom wykształcenia, tym bardziej ceniona jest telewizja jako źródło informacji. Doradcy są bardziej doceniani przez lepiej wykształconych respondentów. Im wyższe wykształcenie rolników, tym bardziej doceniają doradców jako źródło informacji i tym chętniej wprowadzają innowacje do swoich gospodarstw.
The survey of 5 kujawsko-pomorskie villages carried out in 2001 in Poland shows that in rural communities there exist hierarchical formal and informal structures and the inhabitants are able to separate and indicate their leaders. Most of the informal opinion leaders also perform some formal duties. Leaders compared with other farmers value morę outside sources of information, and they feel morę need to introduce changes, they are also morę interested in getting familiar with novelties. Leaders of the examined populations morę often than the other farmers declared a need to intensify coop-eration with advisors. The research proved that TV is a very important source of information for all the people regardless their social status. The lower the education level is the morę valued television is as a source of information. Advisors are morę appreciated by better educated respondents. The higher education of the farmers the morę they appreciate advisors as information sources and the morę willing they are to introduce innovations to they farms.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 227-233