Warunki codziennego bytowania na przełomie XIX/XX wieku i w okresie I wojny światowej w Jarosławskiem

Abstrakt
Na przełomie XIX i XX wieku powiat jarosławski obejmował miasto Jarosław i trzy miasteczka: Radymno, Sieniawę i Pruchnik, pięćdziesiąt gmin politycznych i sto gmin katastralnych. Na jego terenie działały sądy powiatowe w Jarosławiu, Radymnie, Sieniawie i Pruchniku. W rozprawie doktorskiej Jan Kuca przedstawił zmiany zachodzące w życiu codziennym mieszkańców powiatu w latach 1867-1918, szczególnie u progu I wojny światowej i w czasie jej trwania. Wykorzystał relacje, pamiętniki, wspomnienia, prasę, zarówno ogólnokrajową, jaki i regionalną, a także źródła archiwalne. Szeroko przedstawił problematykę życia codziennego ludności cywilnej w czasie pokoju i w czasie wojny, obejmującą takie zagadnienia jak warunki mieszkalne, ubiór, wyżywienie, warunki sanitarne i stan zdrowotny, sposób zarabiania na życie, przebieg edukacji dzieci i młodzieży, problematykę religijną, podkreślającą wielokulturowość regionu, przedstawił również codzienność żołnierską. Do pracy dołączył materiał ikonograficzny: mapy, ilustracje, zdjęcia, które pozwalają lepiej zrozumieć życie ludzi w badanym okresie. Pokazują dawną architekturę, urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, stroje, obrzędy, ludzi przy pracy, wygląd żołnierzy, ich uzbrojenie. Rozprawa składa się z siedmiu rozdziałów podzielonych na szczegółowe podrozdziały. Całości dopełniają aneksy zawierające wybrane teksty źródłowe.
At the turn of the 19th and the 20thcenturies jarosławski county gatheredtown Jarosław and other three towns, which were Radymno, Sieniawa and Pruchnik. What is more it also consisted of fifty political districts and a hundred small provinces. There were also county courts in Jarosław, Radymno, Sieniawa and Pruchnik. Jan Kuca in his doctoral thesis presents the changes, which took place in everyday life of the inhabitants of jarosławski county between 1867 and 1918, mostly at the beginning and during the World War I. The author used in his essay personal people’s accounts or memories, diaries, regional or nationwide printed media and other archival sources. He presented widely the issue of civilians‘ everyday life during the armed conflict or peace, including housing conditions, clothes, food, health care, sanitation, way of earning money, children and youth’s education. He also showed the religion and people’s beliefs of this multicultural region or military everydayness. The essay consists also enclosed iconographic documents like maps, photographs, illustrations which enables to understand the lives of ordinary people at that time. They show architecture, household devices, clothes, ceremonies, people by their work, military uniforms, soliders’ appearance or arms. The essay consists of seven chapters divided into more detailed subchapters. The whole essay includes also attached appendixes with scientific texts.
Opis
Słowa kluczowe
Jarosław , powiat jarosławski , życie codzienne , I wojna , codzienność , jarosławski district , World War I , everydayness , everyday life
Cytowanie