Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries. Synthesis

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the paper is the statistical analysis of economic growth, human capital and inequality, which are disaggregated into activating and frustrating inequalities. The research was conducted on the OECD-countries during 1994–2008. The article consists of presenting the findings from the endogenous growth theory referring to the human capital impact on the income inequality, and findings from the empirical research between economic growth and income inequality. The following parts present disaggregated nature of inequality, i.e. activating, which foster economic growth and frustrating that mitigate the economic growth. The essential part of the paper is the empirical analysis of the relations between inequality, human capital and economic growth in the OECD countries. The conducted research provide strong arguments for anticipating the two natures of the inequalities in the economic growth research. The results of the calculations are not enough strong basis for producing findings about the relations between the economic categories concerned. However, it is justified to emphasize that human capital fosters the activating inequality and mitigates frustrating inequality. Thus, the activating inequality fosters economic growth and frustrating one limits the rate of economic growth.
Celem artykułu jest statystyczna analiza wzrostu gospodarczego, kapitału ludzkiego oraz nierówności, zdezagregowanych do nierówności typu aktywizującego i frustrującego. Badanie przeprowadzono na grupie krajów OECD w latach 1994–2008. W artykule zawarto obszerną prezentację wniosków wynikających z endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego odnoszących się do wpływu kapitału ludzkiego na nierówności dochodowe, a także wyników badań empirycznych nad zależnościami występującymi między nierównościami a wzrostem gospodarczym. Kolejna część artykułu wyjaśnia istotę dezagregacji nierówności na aktywizujące, a więc wspierające wzrost gospodarczy oraz frustrujące, czyli spowalniające wzrost gospodarczy. Zasadnicza część artykułu odnosi się do przeprowadzonych badań statystycznych nad zależnościami występującymi między wzrostem gospodarczym, kapitałem ludzkim oraz dwoma typami nierówności w krajach OECD. Z badań wynikają dość mocne argumenty przemawiające za ujmowaniem w badaniach teoretycznych i empirycznych dwoistej natury nierówności. Wyniki obliczeń uniemożliwiają dokonanie konkretnych rozstrzygnięć między analizowanymi kategoriami ekonomicznymi. Jednakże z wyników badań empirycznych wynika, iż akumulacja kapitału ludzkiego pogłębia nierówności aktywizujące oraz ogranicza nierówności typu frustrującego. W związku z tym w badaniu tym stwierdzono, że nierówności typu aktywizującego wspierają, zaś nierówności typu frustrującego spowalniają wzrost gospodarczy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 24–40