Kulturotwórcza rola organizacji polonijnych w podtrzymywaniu i rozszerzaniu nauczania języka polskiego na przykładzie Niżyna

Abstrakt
Rozprawa doktorska podejmuje problematykę roli organizacji i związków polonijnych w podtrzymywaniu i rozszerzaniu nauczania języka polskiego, promowaniu polskiej kultury na przykładzie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster” miasta Niżyna. W pracy ukazano sposoby realizacji przez wspomnianą organizację celów i zadań statutowych, pokazano mechanizmy organizowania życia kulturalnego i udziału w nim władz lokalnych i innych instytucji, tudzież ukazano rolę parafii rzymskokatolickich obwodu czernihowskiego w upowszechnianiu znajomości języka i kultury polskiej oraz znaczenia pracy osób duchownych, pochodzących z Polski, na wpływ doskonalenia sprawności polskojęzycznych miejscowej diaspory. Na podstawie własnych doświadczeń i materiałów empirycznych autorka pracy w dysertacji dokonała analizy specyfiki nauczania języka polskiego na Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem obwodu czernihowskiego. Jednocześnie w pracy przybliżono dziedzictwo kulturalne polskiej diaspory na Czernihowszczyźnie, a w szczególności na ziemi niżyńskiej, a także ukazano sylwetki niektórych wybitnych Polaków, którzy swoim życiem dawali świadectwo wartości humanitarnych i dowód polskiego pochodzenia. W dysertacji przedstawiano również akty prawne, na mocy których polskie związki realizują swoją działalność oraz ukazano struktury organizacyjne polskich stowarzyszeń.
This doctoral dissertation undertakes the issues of the role of Polish Community organisations and associations in supporting and widening of the Polish language teaching, promoting the Polish culture illustrated with an example of "Aster" the Polish Cultural and Educational Association in City of Niżyn. The thesis presents manners of realisation of statute objectives and tasks by the mentioned organisation, mechanisms of organisation of the cultural life and participation of local authorities and other institutions are shown; the thesis also depicts the role of Roman Catholic parishes of the Chernihiv Oblast in propagating the knowledge of the Polish culture and language and significance of the work of spiritual persons coming from Poland on influence of development of the Polish language skills by the local diaspora. On the basis of her own experience and empirical materials, the authoress of this dissertation analysed specificity of the Polish language teaching in Ukraine with special consideration of the Chernihiv Oblast. Simultaneously, the thesis offers an insight into the cultural heritage of the Polish diaspora living within the Chernihiv Area, in particular, in the Niżyn District; also the portraits of some outstanding Poles, who through their lives bore witness to humane values and evidence of Polish descent. Legal acts on the strength of which the Polish associations realise their activity are also presented in this dissertation and organisational structures of the Polish associations are shown.
Opis
Słowa kluczowe
mniejszość polska , diaspora , organizacje polonijne , kultura , oświata , The Polish minority , Polish Community organisations , culture , education
Cytowanie