Podsumowanie problemów związanych z wykładnią znamienia „znacznej ilości” na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Rasała, Bartłomiej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było ustalenie, czy dotychczasowy dorobek orzecznictwa i piśmiennictwa pozwala na przedstawienie niebudzącego wątpliwości modelu wykładni pojęcia „znacznej ilości” użytego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym dokonano m.in. analizy prezentowanych w tym zakresie poglądów oraz ich wzajemnego zestawienia, a także poddano je krytycznej ocenie z uwzględnieniem zarówno wykładni językowej, systemowej, jak i funkcjonalnej. Powyższe czynności pozwoliły postawić tezę, że obecnie istnieje jeden dominujący model wykładni pojęcia „znacznej ilości”. Dały ponadto podstawy do uznania za nieuzasadnione wciąż pojawiające się w literaturze oraz praktyce sądowej próby zwiększania wartości granicznej przyjmowanej przy zastosowaniu kryterium ilościowo-jakościowego oraz uwzględniania dodatkowych przesłanek warunkujących realizację powyższego znamienia.
The text attempts to establish if existing case-law and opinions expressed in the legal literature allow to determine conclusive method of interpretation of the term “significant number” under the Act on Counteracting Drug Addiction. For that purpose, different opinions were analyse, compered and evaluate in accordance with textual, schematic and teleological interpretation. The article indicates that currently there is only one dominant model of interpretation of the term “significant number” and there are no legal basis to increase limit values based on quality and quantity of prohibited substances or take account of other criteria.
Opis
Słowa kluczowe
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii , znaczna ilość , analiza orzecznictwa i literatury , the Act on Counteracting Drug Addiction , significant number , analysis of case law and doctrine
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 130–145