Czy gospodarce polskiej grozi dewastacja budżetu i katastrofa finansowa?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Mielcarek, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu było rozwiązanie problemów, sformułowanych w postaci pytania: czy polskiej gospodarce grozi katastrofa finansowa i dewastacja budżetu w wyniku uruchomienia w 2016 r. przez rząd dodatkowych wydatków na program Rodzina 500+, czyli poddanie analizie naukowej głównych elementów krytyki wobec programu gospodarczego rządu. Zaprezentowane wyniki badań powstały dzięki posłużeniu się rezultatami rozbudowy teorii J.M. Keynesa o koncepcję dodatkowego bodźca fiskalnego. Uruchomienie go nie naruszyło warunku stabilności fiskalnej systemu i tym samym nie groziło katastrofą finansową. Sukces eksperymentu gospodarczego polegającego na uruchomieniu dodatkowego bodźca fiskalnego w warunkach deficytu budżetowego został osiągnięty dlatego, że w gospodarce polskiej dominują keynesowskie gospodarstwa domowe i w związku z tym mnożnik fiskalny jest większy od jeden. Mechanizm mnożnikowy wywołuje wówczas znaczący efekt podatkowy. W rezultacie niedobór finansowania okazał się mniejszy od 50% wartości bodźca fiskalnego. Również spadek zrealizowanego deficytu budżetu w porównaniu z jego wielkością planowaną w ustawie budżetowej na 2016 r. nie potwierdził poglądu, że polityka gospodarcza obecnego rządu doprowadzi do dewastacji budżetu.
The aim of the article was to solve the problems connected with the question: is the Polish economy threatened by a financial disaster and devastation of the budget as a result of additional government spending on the 2016 Family 500+ program, i.e. carrying out to the scientific analysis of the main points of the criticism of the government economic program. The presented research results were created thanks to the development of the concept of an additional fiscal stimulus contributing to the development of J.M. Keynes’s theory. Launching this stimulus did not breach the condition of fiscal stability of the system and thus there was no risk of a financial disaster. The success of the economic experiment of launching an additional fiscal stimulus in the budget deficit situation was achieved because Keynesian households dominate in the Polish economy and, therefore, the fiscal multiplier is greater than one. The multiplier mechanism then generates a significant tax effect. As a result, the funding shortfall turned out to be less than 50% of the value of the fiscal stimulus. Also, the decrease in the budget deficit, compared to its planned amount indicated in the 2016 budget law, did not confirm the view that the current government’s economic policy would lead to the devastation of the budget.
Opis
Pierwszy raz koncepcja ta została zaprezentowana przez autora na XV Otwartym Seminarium Naukowym na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w dniu 02.03.2016 r., w odczycie pt. „Czy Polsce grozi dewastacja budżetu i katastrofa finansowa?”, czyli przed uruchomieniem polityki fiskalnej przez nowy rząd. Drugi raz została przedstawiona w dniu 23.03.2017 r. na XVI Otwartym Seminarium Naukowym na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w odczycie pt. „Czy Polsce grozi dewastacja budżetu i katastrofa finansowa? Wnioski rok po I odczycie.” Można zatem stwierdzić, że jest to w znacznym stopniu nie wyjaśnienie ex post rezultatów polityki gospodarczej nowego rządu, lecz ich prognoza, sporządzona przed uruchomieniem jej narzędzi.
Słowa kluczowe
dodatkowy bodziec fiskalny , warunek stabilności fiskalnej , mnożnik fiskalny , keynesowskie gospodarstwo domowe , niedobór finansowania , additional fiscal stimulus , condition of fiscal stability , fiscal multiplier , Keynesian household , shortage of financing
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 202–218