Fostering digital business transformation and digital skill development for economic growth and social inclusion in Poland: a preliminary study

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Olszewska, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The digital transformation of an enterprise is an extremely complex issue, which involves modification of the traditional model and business processes through the use of ICT solutions. The transfer of operational activities from the analog to the digital sphere enables new production and distribution methods, better interactions with the customer and the production of digital goods and services. Therefore, digital transformation, as a key issue for enterprises, should play a central role in their development strategy. In the world of artificial intelligence, based on self-learning algorithms and global data flows, appropriate workforce skills are necessary for the effective implementation of a digital strategy. The skill gap, resulting from a lack of proper vision, knowledge, skills and experience, is the main reason for the lack of success in the process of the digital transformation of SMEs. It is also significant with respect to ensuring faster economic growth and the process of social inclusion. The purpose of the study is to outline the importance of the issue of reducing the digital gap, which is one of the important competence gaps for conducting effective digital business transformation at the threshold of the third decade of the 21st century, and to present solutions of systemic support for the development of digital skills in Polish enterprises. The findings of the analysis are as follows: in order to reduce the gap in digital skills, it is necessary to strengthen extensive cooperation within the triple helix, to include public-private partnerships based on coordinated actions undertaken jointly by enterprises, science, and public administration. Science and technology parks (STPs) should play a special role in this respect. However, for this assistance to be effective, it is necessary to prepare the managerial staff for the construction and, above all, implementation of an appropriate support strategy related to STPs for the digital transformation of their tenants.
Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa jest zagadnieniem niezwykle szerokim, obejmującym zmianę tradycyjnego modelu i procesów biznesowych przy wykorzystaniu rozwiązań ICT. Przeniesienie działań operacyjnych ze sfery analogowej do cyfrowej, umożliwia nowe sposoby produkcji oraz dystrybucji, pozwala na lepszą interakcję z klientem oraz produkcję cyfrowych dóbr i usług. Cyfrowa transformacja zatem, jako bardzo aktualna i bardzo ważna kwestia, powinna zajmować istotne miejsce w strategii rozwoju przedsiębiorstw. W świecie sztucznej inteligencji, opartej na samouczących się algorytmach i globalnych przepływach danych, coraz większego znaczenia nabiera kwestia odpowiednich kompetencji kadry, które potrzebne są do efektywnej implementacji strategii cyfrowego rozwoju. Luka kompetencyjna, rozumiana jako brak istotnych z punktu widzenia celów organizacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia, stanowi główną przyczynę niepodejmowania bądź nieudanego procesu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza MŚP. Prezentuje ona również kluczowe znaczenie z punktu widzenia zapewnienia szybszego tempa wzrostu gospodarczego i procesu społecznej inkluzji. Celem opracowania jest syntetyczne nakreślenie znaczenia kwestii redukcji luki kompetencji cyfrowych, która stanowi jedną z istotnych luk kompetencyjnych dla przeprowadzenia efektywnej cyfrowej transformacji biznesu u progu trzeciej dekady XXI wieku, oraz prezentacja rozwiązań systemowego wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy są następujące: w celu zmniejszenia luki w kompetencjach cyfrowych potrzebne jest wzmocnienie szeroko zakrojonej współpracy w ramach potrójnej helisy, która będzie obejmować partnerstwo publiczno-prywatne, w tym skoordynowane działania, podejmowane wspólnie przez sektor przedsiębiorstw i nauki oraz administrację państwową. Szczególną rolę w tym zakresie mają do odegrania parki naukowe i technologiczne. Aby jednak pomoc ta była efektywna, konieczne jest przygotowanie kadry menedżerskiej do budowy i przede wszystkim implementacji odpowiedniej strategii parku w zakresie wsparcia cyfrowej transformacji jego lokatorów.
Opis
Słowa kluczowe
digital divide , digital maturity , digital skills , digital transformation , luka cyfrowa , cyfrowa dojrzałość , cyfrowe kompetencje , cyfrowa transformacja
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 62(2)/2020, s. 278–293