Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Miłosz, Elżbieta
Miłosz, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Województwo lubelskie jest regionem rolniczym o dużym rozproszeniu ludności, z której większość mieszka na terenach wiejskich. Wiele zrealizowanych projektów zlikwidowało barierę dostępności do Internetu w województwie lubelskim. Pozostały bariery miękkie, tj. brak wiedzy i umiejętności oraz brak uświadamianych potrzeb wykorzystania nowoczesnych technologii. Istotną barierą jest także poziom dostępnych e-usług, w tym oferowanych przez urzędy gminne. Poziom informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego był badany pod dwoma kątami: dostępności i stopnia rzeczywistego wykorzystania usług e-administracji lokalnej. Anonimowe badania ankietowe objęły wszystkie gminy województwa. Bardzo duży procent odpowiedzi (77%) wskazał na istotność problemu i uwiarygodnił rezultaty. Zbadano również politykę gmin udostępniania publicznego, bezpłatnego dostępu do Internetu. Niestety, aż 18% gmin nie zapewnia go w ogóle. Rezultaty badań wykazały, że pomimo dobrej infrastruktury oferta urzędów gminnych usług e-administracji jest na tyle uboga, że większość spraw obywatel musi załatwiać osobiście w urzędzie. Ponadto wskazano, że obywatele, w tym przedsiębiorcy, zamieszkujący w gminach wiejskich województwa lubelskiego w niskim stopniu wykorzystują możliwości e-administracji. Wskazane zostały działania, których realizacja ma poprawić poziom wykorzystania TIK na terenach wiejskich.
Lublin Province is the agricultural region with a large dispersion of the population, with the majority living in rural areas. Many projects have suppressed a barrier of access to the Internet in Lublin Province. There are still remaining soft barriers, like lack of knowledge and skills and the lack of awareness of the needs of modern technology use. An important barrier is the level of available e-services offered by the municipal authorities. The level of rural informatization of Lublin Province was examined under two directions: the availability and the real use of e-government services. The anonymous survey has covered all municipalities of the Province. A very large percentage of responses (77%) pointed to the importance of the issue and made results creditable. The municipalities policy of sharing public and free access to the Internet was also studied. Unfortunately, up to 18% of municipalities do not provide it at all. The results of the study showed that, despite the good technical infrastructure, municipal e-government services are so scarce that most matters citizens have to handle personally at the office. In addition, it was indicated that citizens, including entrepreneurs, residing in rural municipalities in the Lublin Province, use of e-government services in low level. There were pointed actions, which implementation will improve the level of ICT use in rural areas.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 221–232