Leona Chwistka oscylacje artystyczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Mordka, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Leona Chwistka oscylacji artystycznych. W pierwszej części artykułu wyjaśnię znaczenie tego pojęcia, a także omówię rodzaje oscylacji. Ponieważ to pojęcie nie ma ściśle artystycznego charakteru, podam racje jego zastosowania w analizie obrazu. W drugiej części przeprowadzę analizę oscylacji genetycznej. Jest to szczególny rodzaj oscylacji, który umożliwia widzenie w danym obrazie całkiem rożnych przedmiotów. Wyłaniają się one z plam barwnych i mogą być identyfikowane przez odbiorcę na rożne sposoby. W części trzeciej skupię się na oscylacji między własnościami tego samego przedmiotu.
The aim of the article is to introduce Leon Chwistek’s concept of artistic oscillations (variations). The explanation of a notion of oscillation and their kinds will be presented in the first part of article. Because this notion is not artistic one in its strict sense I will provide reasons for applying it in the analysis of a painting. In the second part of article the genetic oscillation will be taken into consideration (a special kind of oscillation which allows noticing different objects in a given painting). They emerge from an artful blob of paint and can be identified by an addressee in different ways. In the third part I will focus on the oscillation between attributes of the same object.
Opis
Słowa kluczowe
Leon Chwistek , oscylacja , malarstwo , realność , przedmiot , forma , oscillation , painting , reality , object , form
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 254–270