Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej w przypadku trzynastoletniego chłopca z giełkotem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Samolewicz-Dyka, Justyna
Kostecka, Wanda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest diagnoza i programowanie terapii logopedycznej w przypadku trzynastoletniego chłopca z giełkotem. Prezentowane badania podłużne stanowią opis funkcjonowania chłopca (od wczesnego dzieciństwa do 13. roku życia) na poziomie poznawczym, społecznym, emocjonalnym, a przede wszystkim komunikacyjnym. Rozpoznanie zaburzenia pozwala lepiej zrozumieć zachowania werbalne chłopca oraz daje szansę, że w przyszłości będzie on mógł pełniej wykorzystać własne możliwości na poziomie intelektualnym i emocjonalnym. Interdyscyplinarna diagnoza jest punktem wyjścia do programowania terapii logopedycznej wspomaganej oddziaływaniami pedagogicznymi, psychologicznymi oraz środowiska rodzinnego chłopca.
The object of this article is diagnosis and speech therapy programming for a thirteen-year-old boy with cluttering. The presented longitudinal study comprises a description of the functioning of a boy (from early childhood to 13 years of age) on cognitive, social, emotional, but mainly communicative level. The recognised disorder helps to better understand the verbal behaviour of the boy and gives a chance for the boy to be able in the future to better use his own capabilities on intellectual and emotional level. The interdisciplinary diagnosis is the stating point for programming a speech therapy supported with educational and psychological activity as well as the family environment of the boy.
Opis
Słowa kluczowe
giełkot , studium przypadku , diagnoza i programowanie terapii logopedycznej , cluttering , case study , diagnosis and speech therapy programming
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 15–43