Social inequalities and the development of society from a sociological perspective

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Miczyńska-Kowalska, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the article is to attempt to answer the questions: what are the causes of inequality throughout history, what are the causes of inequality in today’s post-industrial society and how can the growing inequalities be counteracted. The analysis of the social inequalities in the development of society employs a sociological approach. The values that lead to the social inequalities: power, money and prestige, can be demonstrated as being part of the history of the inequalities taking place in European society and its development since the 19th century. The article focuses on the concept of social stratification becoming one with progressive social development. It introduces theories explaining social inequalities. Social inequality is classified as one of the most important social problems. It stresses that inequality in life time is changing. It is noted that social inequality and economic development are reciprocal. It is pointed out that today’s post-industrial society has increased the role of education and profession, and that education is today one of the essential goods that diversifies whole social groups; it is also a factor in the reduction of marginal inequality. It was considered that unemployment and precariat constitute an important social problem of the 21st century. It is shown that inequality continues to grow, leading to difficulties in the development of society. It presents a number of factors (in practice) which cause the reduction in social inequalities, as well as the negative consequences of social divisions.
Celem podjętego w artykule tematu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie są przyczyny powstawania nierówności na przestrzeni dziejów i jakie są przyczyny nierówności w współczesnym społeczeństwie postindustrialnym oraz jak przeciwdziałać narastającym nierównościom. Przedstawiona analiza nierówności społecznych w rozwoju społeczeństwa ma charakter socjologiczny. W artykule wskazano dobra generujące nierówności społeczne: władzę, pieniądze, prestiż; przedstawiono historię nierówności zachodzących w społeczeństwie europejskim wraz z jego rozwojem od XIX wieku. Zaprezentowano ideę stratyfikacji społecznej wraz z postępującym rozwojem społecznym. Ukazano teorie wyjaśniające nierówności społeczne. Nierówności społeczne zakwalifikowano jako jeden z najważniejszych problemów społecznych. Podkreślono, że nierówności w czasie ulegają zmianom. Zwrócono uwagę, że nierówności społeczne i rozwój ekonomiczny są wzajemnie sprzężone. Wskazano, że we współczesnym społeczeństwie postindustrialnym wzrosła rola wykształcenia i wykonywanego zawodu oraz, że to właśnie wykształcenie jest współcześnie jednym z podstawowych dóbr, które różnicuje całe grupy społeczne; jest także czynnikiem redukcji krańcowych nierówności. Uznano, że bezrobocie i prekariat stanowią ważny problem społeczny XXI wieku. Uwypuklono, że nierówności wciąż rosną prowadząc do pojawienia się trudności w rozwoju społeczeństwa. Zaprezentowano szereg czynników (w praktyce) wpływających na zmniejszenie nierówności społecznych, jak i negatywne konsekwencje wynikające z podziałów społecznych.
Opis
Słowa kluczowe
social inequalities , social stratification , society , social development , economic development , work , education , precaria , social policy , nierówności społeczne , stratyfikacja społeczna , społeczeństwo , rozwój społeczny , rozwój gospodarczy , praca , wykształcenie , prekaria , polityka społeczna
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 60(4)/2019, s. 84–100