Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Szwecji. Wnioski dla Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Istotnym ułatwieniem modernizacji sektora energii w Polsce może być skorzystanie z doświadczeń Szwecji, w której dzięki skutecznym działaniom instytucji państwa oraz poparciu społecznemu dla tych działań dokonano zmiany sposobu funkcjonowania sektora energii. W wyniku świadomej i skutecznej zmiany polityki energetycznej udało się stworzyć warunki do funkcjonowania tego sektora w sposób, który współcześnie może stanowić wzór dla innych krajów świata. Celem artykułu jest omówienie doświadczeń Szwecji dotyczących modernizacji sektora energii. Szczególny nacisk położono na kwestie dotyczące rozwoju energetyki jądrowej, liberalizacji rynku energii oraz ograniczania energochłonności w Szwecji. W końcowej części przedstawiono wnioski dla modernizacji sektora energii w Polsce.
Swedish experiences related to the modernization of their energy sector and involving an effective contribution of state authorities as well as social support may serve as an example to be followed by Poland with a view to modernizing its energy sector. As a result of an effective and conscious modification of the energy policy in Sweden, this country succeeded in creating an energy sector that can serve as a valuable example to be followed by other countries. The purpose of this article is to discuss Swedish experiences related to the modernization of their energy sector. Particular emphasis has been placed on the development of nuclear power, liberalization of the energy market as well as on limiting the energy intensity in Sweden. The final parts of the article present the implications for the Polish energy sector.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 45–55