Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy. Jak ją ulepszyć?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu szuka odpowiedzi na pytanie, jaka jest moralność gospodarki opartej na wiedzy. Te poszukiwania poprzedza analizą rezultatów badawczych autorytetów naukowych, w tym również odnośnie społecznego nauczania Kościoła katolickiego. Wynika z nich, że badanie funkcjonalności zasad moralnych jest przydatne do ulepszania mechanizmów funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Zharmonizowane podnoszenie jakości wartościowego życia we wszystkich sferach bycia i działania ludzkiego jest zbieżne z postulatami etycznymi nauki i religii. Budowanie tak zorientowanej gospodarki opartej na wiedzy wymaga myślenia holistycznego, integracji osiągnięć badawczych wszystkich nauk, jak również czerpania z nauczania o funkcjach depozytu wartości duchowych postulowanych przez religie.
The author of the article looks for the answer to the question about the morality of a knowledge-based economy. This search is preceded by an analysis of the research results of scientific authorities, including the social teaching of the Catholic Church. It results from them that the study of the functionality of moral principles is useful for improving the mechanisms of functioning of the knowledge-based economy. The harmonious improvement of the quality of valuable life in all spheres of being and human action is consistent with the ethical demands of science and religion. Building such a focused knowledge-based economy requires holistic thinking, integration of research achievements of all sciences, as well as learning from the functions of the deposit of spiritual values postulated by religions.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka oparta na wiedzy , moralność , jakość życia , ekonomia rozwoju , rozwój zintegrowany , knowledge-based economy , morality , quality of life , economics development , integrated development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 22–40