Konieczność inwestowania w kapitał ludzki w warunkach globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Marks-Bielska, Renata
Białobrzeska, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Z artykułu wynika, że ​​w warunkach globalizacji konieczne jest inwestowanie w: zasobów ludzkich, ponieważ stanowi najważniejszy czynnik wzrostu gospodarczego. Podstawy ograniczeniem inwestycji w kapitał ludzki jest bariera ekonomiczna. To jest związane z specyfikę regionu, gdyż przed 1990 r. prawie 50% gruntów rolnych należało do Skarbu Państwa przedsiębiorstwa własne gospodarki rolnej zatrudniające powyżej 65 tys. osób. Mały liczba miejsc pracy w istniejących podmiotach gospodarczych i powolny proces tworzenia nowych miejsc pracy powoduje sytuację, w której północno-wschodni region Polski cierpi na bezrobocie najgorsze. Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się najgorszym rynkiem pracy sytuacja w całym kraju. Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych badanych była niezwykle trudne, gdyż 87,93% rodzin nie generowało nawet dochodu na poziomie minimum socjalnego, a prawie połowa z nich (47,50%) nie przekroczyła poziomu minimum istnienie. Ponad 60% z 600 respondentów ze społeczności postpaństwowych gospodarstw rolnych w województwo warmińsko-mazurskie nie ma możliwości finansowych na edukację swoich dzieci (wnuki). Inicjatywy władz lokalnych mają na celu ułatwienie dostępu do młodzież ze środowisk wiejskich, zwłaszcza byłych PGR-ów na edukację.
The paper shows that in the environment of globalization it is necessary to invest in human resources as it represents the most important factor of economic growth. The basic limitation for investments in human capital is the economic barrier. That is related to the specifics of the region as before 1990 almost 50% of agricultural land was owned by State- -owned enterprises of agricultural economy employing in excess of 65,000 people. A small number of jobs in the existing economic entities and the slow process of creating new jobs results in the situation where the northeastern region of Poland suffers from unemployment the worst. Province of Warmia and Mazury is characterized by the worst labor market situation nationwide. The material situation in households of the respondents was extremely difficult, as 87.93% of the families did not generate even the income equivalent to the social minimum and almost a half of them (47.50%) had not exceeded the level of minimum existence. Over 60% of 600 respondents from post-State-owned farms communities in the province of Warmia and Mazury have no financial potential for education of their children (grandchildren). The initiatives of the local authorities aim at facilitating access of the youth from rural, particularly former State-owned farms communities to education.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 147-156