Structural model of cooperation development in the Black Sea region

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Chuzhykov, Viktor
Tkachova, Iryna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The development of international economic cooperation at the Azov-Black Sea region is an essential component of continental “East-West” cooperation and can serve as a bridge of complex diffusion of economic, social and political systems of Eurasia. However, there are several confrontation zones and conflicting ambitions of the biggest participants in the BSEC (The Black Sea Economic Cooperation) which serve as a condition to development of good neighborly relations including economic sphere. An effective cooperation of three EU countries neighbouring each other (Bulgaria, Romania, Greece) could have a positive influence on the development of economic cooperation in the Black and the Azov Seas, the feasibility of this trend towards interaction stems from the theory of localism. Thus, it appears that levels of using all advantages of European regionalism can be summarized as interaction of the BSEC in the formation of common recreational areas, obtaining minerals and dividing areas for fishing, because the part of the EU fisheries policy applies also in this area. The necessary background for further development of the region is synchronizing the cycles of economic growth, the BSEC Member States that require the corresponding convergence of country models within a Free Trade Area (FTA +) and in the near future and harmonization of customs agreements with the EU (Turkey already has such agreement with the European Union). However, further development of this infrastructure will strengthen the Baltic-Black Sea corridor, whose importance shall not be overestimated.
Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie Morza Czarnego i Azowskiego jest kluczowy dla pogłębiania współpracy kontynentalnej „Wschód-Zachód” i może służyć jako pomost dla kompleksowej dyfuzji systemów gospodarczych, społecznych i politycznych w Eurazji. Jednakże pomiędzy największymi państwami członkowskimi BSEC (The Black Sea Economic Cooperation) istnieje wiele spornych obszarów i kwestii, które istotnie warunkują (utrudniają) rozwój dobrosąsiedzkich stosunków w sferze gospodarczej. Sąsiedztwo i efektywna kooperacja z trzema krajami członkowskimi UE (Bułgarią, Rumunią i Grecją) może mieć pozytywny wpływ na rozwój współpracy gospodarczej w rejonie Morza Czarnego i Azowskiego – takie przesłanki wypływają z teorii lokalizmu. Korzyści płynące z europejskiego regionalizmu sprowadzają się przede wszystkim do zaangażowania organizacji BSEC w tworzenie wspólnych terenów rekreacyjnych, pozyskiwanie minerałów oraz wyznaczanie obszarów połowów, ponieważ polityka rybołówstwa UE ma zastosowanie także w tym rejonie. Dla dalszego rozwoju regionu niezbędna jest synchronizacja cykli wzrostu gospodarczego państw członkowskich BSEC, co wymaga m.in. odpowiedniej zbieżności modeli państw w ramach strefy wolnego handlu (SWH +) oraz harmonizacji umów celnych z UE w najbliższej przyszłości (Turcja ma już taką umowę z Unią Europejską).
Opis
Słowa kluczowe
regionalism , localism , BSEC , The Azov-Black Sea region , regionalizm , region Morza Czarnego i Azowskiego
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 452–462