Obszary kultury technicznej pomijane w kształceniu ICT

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Janczyk, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój ICT wpływa znacząco na obszar kultury technicznej. W programach nauczania ICT pomijane są zagadnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i oprogramowania. Te elementy mają istotne znaczenie dla wzrostu poziomu kultury technicznej, która w innych obszarach jest kształcona prawidłowo. Zaprezentowano cele i treści kształcenia, odpowiednie dla podniesienia poziomu kultury technicznej, które są implikowane upowszechnieniem zdobyczy ICT.
The ICT development has significant effects on the area of technical culture. In the ICT curriculum issues of proper and safe operation of equipment and software are ignored. These elements are important for the growth of the level of technical culture, which in other areas is educated properly. The objectives and content of education appropriate to raise the level of technical culture, which are implied by the spread of ICT achievements, are presented.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie , ICT , kultura techniczna , education , technical culture
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 72-79