Changes in European Cohesion Policy – New Opportunities and Threats for the Regions

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Słupińska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
European Commission proposals for the programming period 2014–2020 introduce a number of changes to the current model of policy implementation. The new policy is supposed to be more oriented towards achieving results, subjected to a greater extent the use of conditionality mechanisms and simplification in the implementation of projects financed by EU funds. European Commission’s proposals also strengthen the role of regions in the effective implementation of cohesion policy. Regions’ active role will emerge in the development of partnership agreements, defining the content and implementation of operational programs or in participation in the establishment of a joint action plan.
Propozycje Komisji Europejskiej na okres programowy 2014–2020 wprowadzają wiele zmian do obecnego modelu realizacji polityki. Nowe rozwiązania mają być w większym stopniu ukierunkowane na osiąganie wyników, mają być w większym stopniu objęte mechanizmem warunkowym i uproszczeniami we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy UE. Propozycje Komisji Europejskiej wzmacniają także rolę regionów w efektywnej implementacji polityki spójności. Aktywna rola regionów ujawni się w rozwoju porozumień partnerskich, definiowaniu zawartości i wprowadzaniu programów operacyjnych czy uczestnictwie w stanowieniu planu wspólnych działań.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 74–81