DECYZJE, ORZECZENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA W PROCESIE KARNYM – KILKA UWAG TERMINOLOGICZNYCH

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-10-16
Autorzy
Bachurska, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W artykule zawarto uwagi na temat nomenklatury użytej przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania karnego na określenie oświadczeń władczych organu procesowego. W rozważaniach skoncentrowano się na znaczeniu kluczowych pojęć oznaczających imperatywne oświadczenia organu procesowego, takich jak „decyzja”, „orzeczenie” i „rozstrzygnięcie”. Wskazano także na treść pozytywnych oraz negatywnych rozstrzygnięć narzuconą przez Kodeks postępowania karnego. Ocenione zostały ponadto konsekwencje procesowe w przypadku zawarcia przez organ procesowy w danej decyzji procesowej innej treści rozstrzygnięcia niż ta wynikająca z ustawy. Celem niniejszej publikacji była próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma terminologia, którą posłużył się ustawodawca na określenie władczych oświadczeń organu procesowego, a także jakie konsekwencje niosłaby za sobą dowolność organu procesowego w stosowaniu wprowadzonej przez ustawodawcę nomenklatury. The article includes comments on the nomenclature used by the legislature body in the Code of Criminal Law to determine authoritative statements of judical body. The discussion focused on the meaning of key terms of judical body such as „decision”, „ruling” and „settl ement”. It also indicated the content of positive and negative settlements by the Code of Criminal Law. Moreover, it assessed the consequences in case if a court decision was different to the one resulting from the act. The purpose of this publication was an attempt to answer the question on the importance of terminology which the legislature body used to determine executive statements of judical bodies and what consequences would bear a flexibility for a judical body in application of the process introducted by the legislature nomenclature.
Opis
Słowa kluczowe
oświadczenie , decyzja procesowa , orzeczenie , rozstrzygnięcie
Cytowanie