Obwód SZP-ZWZ-AK Łańcut w latach 1939-1945

Abstrakt
Opracowanie powstało w wyniku badań unikalnych relacji i wspomnień uczestników podziemia wojskowego w regionie łańcuckim i leżajskim podczas II wojny światowej. W badaniach uwzględniono również zachowane dokumenty konspiracyjne. Praca zawiera opis terytorium, środowiska naturalnego, przedstawiono przedwojenne uwarunkowania społeczne, polityczne, gospodarcze i narodowościowe. Rozprawa przedstawia: charakterystykę niemieckiego aparatu okupacyjnego, strukturę organizacyjną wojskowej konspiracji wraz z łącznością, działalnością propagandową i szkoleniową, zaopatrzeniem, wywiadem i kontrwywiadem, podziemnym wymiarem sprawiedliwości, uzbrojeniem i wyposażeniem, akcją scaleniową, służbą medyczną i duszpasterską. Praca opisuje przygotowania podziemia wojskowego do powstania powszechnego oraz omawia kluczowe akcje zaopatrzeniowe, sabotażowe, dywersyjne oraz działania partyzanckie. Wyeksponowano aspekty przyjmowania alianckich zrzutów lotniczych oraz udział w akcji „Burza”, omówiono taktykę stosowaną przez podziemie. Rozprawa przedstawia straty poniesione przez konspirację wojskową podczas okupacji niemieckiej, represje powojenne oraz udział żołnierzy AK początkowej fazie tzw. drugiego podziemia niepodległościowego. Do rozprawy dołączone zostały zestawienia, materiały kartograficzne, unikalne fotografie i zdjęcia z czasów okupacji oraz fragmenty relacji uczestników podziemia wojskowego.
This dissertation is result of studies based on unique memories of underground military participants acting in the Łańcut and Leżajsk regions during the Second World War. Also remained conspiracy documents were used for historical studies. The thesis contains: description of territory, natural environment. It also outlines social, political, economic and national conditions in the region before the Second World War. The dissertation presents German occupation apparatus, the organizational structure of the Polish military conspiracy, including communication, propaganda and training activities and supply. It also specifies intelligence and counter-intelligence, underground administration of justice, armament and equipment, integrating actions and medical, and priesthood services. This work describes military underground preparation for common uprising and key military actions, such as: sabotage, diversion and guerrilla warfare which were undertaken. Also allied airdrop reception and action „Storm” issues have been emphasized, warfare tactics issues applied by underground forces have been discussed and results were evaluated. The thesis presents the losses incurred by the underground army during the German occupation, post-war repression and the participation of the Home Army (AK) soldiers in the second independence underground. The dissertation is accompanied by numerous appendices, comprising headcounts, maps, unique photos from the occupation time and the accounts of members of the underground military.
Opis
Słowa kluczowe
konspiracja , podziemie , okupacja , sabotaż , dywersja , conspiracy , underground , occupation , sabotage , diversion
Cytowanie