Odpowiedzialna konsumpcja jako determinanta odpowiedzialnego pożyczania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Wróbel, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania na temat odpowiedzialnej konsumpcji jako czynnika determinującego odpowiedzialne pożyczanie. Scharakteryzowano kategorię odpowiedzialnej konsumpcji, określono rolę świadomości w kształtowaniu modelu społeczeństwa, jakim jest odpowiedzialna konsumpcja, a także dokonano analizy polityki kredytowej banków w latach 2006–2010, wielkości udzielanych kredytów w latach 2006–2010, jak również analizy zadłużenia Polaków w okresie VIII 2007 – V 2011 w celu wskazania działań rekomendowanych dla kształtowania odpowiedzialnych postaw konsumenckich, a w konsekwencji zapewnienia ładu i spójności społeczno-gospodarczej.
This article elaborates on responsible consumption as a determining factor responsible lending. Characterized category of responsible consumption, defined the role of consciousness in shaping the model of society which is responsible consumption, as well as an analysis of banks' lending policy in the years 2006–2010, the size of loans in 2006–2010, as well as analysis of the Polish debt in the period August 2007 – V 2011 in order to indicate the recommended actions are responsible for shaping consumer attitudes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 90–106