Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Czerwińska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wpływu narzędzi z obszaru e-zdrowia na poprawę dostępu do usług medycznych w regionie. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne akty prawne w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcję e-zdrowia i korzyści, jakie dają tego typu rozwiązania. Przedstawiono najnowsze trendy w zakresie wprowadzania rozwiązań e-zdrowia. Bazując na danych statystycznych przedstawiono zróżnicowanie regionalne uwarunkowań infrastrukturalnych wdrażania technologii ITC w ochronie zdrowia. W drugiej części artykułu zaprezentowano krótki przegląd wybranych przykładów regionalnych dobrych praktyk w zakresie rozwiązań e-zdrowia. Podsumowanie rozważań i kierunki dalszych badań kończą niniejszy tekst.
The article devoted to the issue of the impact of e-health tools to improve the access to medical services in the region. Based on the literature and current legislation the concept of e-health and the benefits of this type of solution are explained. The newest trends in the implementation of e-health tools are presented. Regional variation of infrastructure conditions of ICT implementation in health care are shown based on the statistical data. In the second part of the article a brief overview of selected examples of regional good practices in the field of e-health solutions is presented. Summary of considerations and directions for further research ends this text.
Opis
Słowa kluczowe
e-zdrowie , region , rozwiązania ICT , ochrona zdrowia , e-health , ICT solutions , health protection
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 173-185