Progresywny system podatkowy jako czynnik spójności ekonomicznej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Żyżyński, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor definiuje pojęcie spójności ekonomicznej i społeczno-ekonomicznej systemu gospodarczego: system jest spójny ekonomicznie, jeśli zachodzi zgodność strukturalna (co do ilości i typów) i nominalna (co do wartości bieżącej w danych jednostkach miary) między wejściami i wyjściami jego elementów, innymi słowy, wejścia i wyjścia są wzajemnie kompatybilne. O takim systemie można powiedzieć, że jest wewnętrznie spójny. Proponuje miarę pozwalającą zmierzyć stopień spójności ekonomicznej, którą nazywa współczynnikiem spójności ekonomicznej i na prostych przykładach pokazuje jej zastosowanie. Omawia przykłady niespójności i analizuje związek między niespójnością gospodarki a stopniem nierówności podziału dochodów, stawiając hipotezę, że istnieje zróżnicowanie optymalne ze względu na wewnętrzną spójność gospodarki, krzywa spójności ma maximum w obszarze pośrednich wartości współczynnika Giniego. Bada następnie związek między typem podatku dochodowego (liniowym i progresywnym) a nierównomiernością podziału dochodów i dowodzi, że podatek progresywny z ulgami podatkowymi ma wpływ na zmniejszanie niespójności w gospodarce.
The author defines economic and socio-economic cohesion of economic system as follows: the economic system is cohesive, provided that there is a structural consistency, as far as quantities and types are concerned and nominal consistency regarding the current values of measures, between the elements of the system such as inputs and outputs. In other words, inputs and outputs are compatible. It is said that this system is internally coherent. The author recommends the measure of economic cohesion, discusses some examples of economic incoherence and finally analyses connections between economic incoherence of the economy and unevenness of income distribution. He poses a hypothesis that there is an optimal income inequality in regard to internal economic cohesion of the economic system. He discusses the connections between the types of income tax (proportional and progressive) and unevenness of distribution of income and proves that progressive income tax with tax relief has an influence on resolving an economic incoherence.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 147-172