Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Karwińska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Rozważania dotyczą uwarunkowań nierównomiernych zmian rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce i możliwości wpływania na te uwarunkowania. Przewaga konkurencyjna miejsc i regionów budowana jest w oparciu o różnorodne zasoby rozwojowe i lokalne kapitały, które można do pewnego stopnia wzmocnić i wzbogacić. Zwrócono uwagę przede wszystkim na kapitał społeczny, który jest bardzo ważnym czynnikiem pozytywnych zmian społeczności lokalnych. Jako przykład posłużyła podjęta w Stalowej Woli w 2005 roku akcja aktywizująca i angażująca różne grupy mieszkańców w ramach projektu REGENTIF.
The deliberations concern the conditions of the unequal developmental changes of local communities in Poland and possibilities of influencing these conditions. The competitive superiority of places and regions is built on the basis of various developmental resources and local capitals that can be strengthened and enriched to some extant. The attention has been devoted mostly to social capital, which is a very important factor of positive changes of local communities. The action taken in Stalowa Wola in 2005 to activate and engage various groups of inhabitants within the confines of the project REGENTIF has been used here as an example.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 173-189