Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kusio, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aktualne trendy pojmowania roli uczelni w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej, poza wątkiem badawczym, odnoszą się do procesu edukacyjnego. Coraz dynamiczniej rozwijający się i zmieniający rynek pracy oznacza, że przyszli pracownicy potrzebują wcześniejszego przygotowania do tego procesu i rozumienia jego dynamiki. Z tego względu coraz większego znaczenia nabiera kwestia obserwacji otoczenia i próba adaptacji procesu edukacyjnego do realiów potrzeb rynku pracy. Jednak poza nadążaniem z ofertą edukacyjną za ciągle zmieniającymi się wymogami rynku pracy znaczenia nabiera inny rodzaj dopasowania edukacyjnego. Skuteczniejszym rozwiązaniem jest wyposażenie studenta w umiejętności samoorganizacji i samodzielności w podejmowaniu edukacji, co ma na celu dostosowywanie się do aktualnych potrzeb rynku pracy przez studenta. Aby wyposażyć studenta w tego typu umiejętność, potrzeba zmiany podejścia do roli uniwersytetu i zwrócenia większej uwagi na zajęcia kształcące kompetencje przedsiębiorcze. Tego typu zajęcia mają charakter zarówno projektowy, jak i gier symulacyjnych oraz analiz studiów przypadku. Są to formy zajęć sprzyjające wykształceniu postaw przedsiębiorczych, angażujących studenta w realizację zajęć. W efekcie absolwenci łatwiej dostosowują się do potrzeb zmieniających się wymagań rynku pracy, kształcąc i doskonaląc umiejętności poprzez samodzielne podejmowanie szkoleń czy też dodatkowej edukacji. Poza samodzielnością w dostosowywaniu się do wymogów otoczenia i adaptacją własnych kompetencji do potrzeb stanowisk pracy oferowanych przez przedsiębiorstwa osoby takie są w stanie również samodzielnie wykorzystywać nabyte umiejętności i wiedzę, realizując się poprzez samozatrudnienie. Niejednokrotnie też samozatrudnienie jest obecnie łączone z zatrudnieniem, co stanowi niejako formę zaangażowania do pracy osób, które legitymują się już pewnym poziomem przedsiębiorczości, czego wyrazem była właśnie decyzja samozatrudnienia.
Current trends of understanding the role of universities in creating economic reality, apart from the research, refer to the educational process. More and more dynamically evolving and changing labour market means that prospective employees need prior preparation to this process and understanding of its dynamics. It is therefore becoming increasingly important the observation of the environment and educational process adaptation to the realities of the labour market. However, apart from keeping up with the educational offer to the needs of the constantly changing requirements of the labour market, another type of educational match becomes important. A more effective solution is to equip students themselves with the skills of self-organization and self-reliance in gaining education, which allows them to adapt to the current needs of the labour market. To equip the student with this type of ability, it is needed a change of the approach to the role of the university and paying more attention to classes educating entrepreneurial competencies. These types of activities include simulation games, case studies analysis and project-oriented classes. These are forms of activities conducive to the education of entrepreneurial attitudes, involving students in the implementation of activities. As a result, graduates more easily adapt to the needs of the changing labor market requirements, educating and improving skills through self-making training or additional education. Apart from independence in adapting to the demands of the environment and adapting of their competencies to the needs of companies such people are also able to independently use acquired skills and knowledge by pursuing self-employment. Self-employment is also currently linked to employment, which is somehow a form of commitment to working people who already hold a certain level of entrepreneurship, as evidenced by the just decision of self-employment.
Opis
Słowa kluczowe
przedsiębiorczość , szkolnictwo wyższe , kompetencje , rynek pracy , entrepreneurship , higher education , competencies , labour market
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 403–412