Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Zawora, Paweł
Zawora, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadań publicznych. Celem artykułu jest określenie stanu rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, w tym charakterystyka struktury przedmiotowej i przestrzennej polskich projektów oraz analiza rozwoju rynku PPP na przestrzeni lat 2009–2013. Do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce przyczyniło się uchwalenie nowych regulacji prawnych dotyczących PPP. Skutkowało to liczbą 67 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych latach 2009–2013. Słabością polskiego rynku PPP jest niska skuteczność ogłoszonych postępowań. Rynek PPP w Polsce odróżnia od rynku w Europie i na świecie struktura przedmiotowa i podmiotowa, a także niska wartość realizowanych projektów. W Polsce istnieją w dalszym ciągu przeszkody, które utrudniają praktyczne wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu realizacji zadań publicznych na szerszą niż dotychczas skalę, są to m.in.: problemy z finansowaniem, wysokie koszty przygotowania projektów, niedojrzałość instytucjonalna podmiotów publicznych, niedostateczny poziom wiedzy i doświadczenia osób przygotowujących projekty, brak pozytywnych przykładów i wzorców dotyczących stosowania PPP oraz krajowej strategii upowszechniania PPP, niepowodzenia tego typu projektów w przeszłości – znaczna liczba postępowań unieważnianych, a także bariery mentalne. Z uwagi na znaczny poziom skomplikowania, w projektach PPP nieodzowne staje się skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, w szczególności w zakresie doradztwa finansowego, prawnego i technicznego. Znacząca rola w upowszechnieniu formuły PPP spada na organy władzy centralnej, firmy doradcze oraz instytucje finansowe.
The study concerns the use of the public-private partnerships in the implementation of the public tasks. The aim of this article is to determine the state of the market of the public-private partnerships in Poland, including characterization of the structure of Polish projects and analysis of the development of the PPP market in the years 2009–2013. Passing new laws concerning PPP contributed to the development of PPP in Poland. This resulted in 67 agreements on public-private partnership in years 2009–2013. The weakness of the polish PPP market is the low efficiency of published proceedings. PPP market in Poland differs from the market in Europe and the world structure and the low value the implemented projects. In Poland, there are still obstacles, which impede using public-private partnership as a mean to implement public tasks on a wider scale than ever, such as problems with financing, high costs of preparing projects, insufficient level of knowledge and experience, the lack of positive examples of applying PPP, numerous failures of such projects in the past – a significant number of projects has been cancelled. Due to considerable level of complexity support of external experts is indispensable, in particular in the range of financial, legal and technical issues. A significant role in promoting PPP falls on the central authorities, consulting firms, and financial institutions.
Opis
Słowa kluczowe
partnerstwo publiczno-prywatne , inwestycje samorządowe , public-private partnership , local government's investments
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 324–333