„Integracja” i jej znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Piontek, Franciszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Jakie kryteria powinna spełniać kategoria integracja, aby mogła stanowić bazę dla zarządzania kapitałem ludzkim? Wykazano, że przedmiot zadany „jak” („obiectum formale sub quo”) i „Konstytucja Świata” pełnią funkcje kluczowe w powiązaniu trzech kategorii: „integracja – zarządzanie – kapitał ludzki”. Wskazano na przykład praktyczny integracji zastosowanej do kapitału ludzkiego, a budowanej w oparciu o „Konstytucję Świata”. Rozważania zawarto w trzech blokach tematycznych: I. Przedmiot kategorii „integracja” i „zarządzanie”, stosowanych do kapitału ludzkiego. II. „Konstytucja Świata” podstawą dla kształtowania przedmiotu zadanego „integracji” i „zarządzania” kapitałem ludzkim. III. Wybrane „integracje” i koncepcje „zarządzania” w aspekcie realizacji ich przedmiotu zadanego (formalnego).
The aim of this paper is to answer the question: What criteria should complete the category of integration to become the basis for management of human capital. It is emphasized that the subject given „how” („obiectum formale sub quo”) and the Constitution of the World play crucial functions in combining the three categories: integration – management – human capital. The application of integration applied to human capital and built upon the Constitution of the World was presented. The deliberations were undertaken within three subject areas: (1) the essence of category of integration and management, applied to the human capital, (2) the Constitution of the World as a basis for creation the given subject of integration and management of human capital, (3) selected integrations and concepts of management in a context of realization of their given subject.
Opis
Słowa kluczowe
integracja , kryteria , kapitał ludzki , rozwój , integration , criteria , human capital development
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 46-59