Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski w ramach UE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Problem nierówności społecznych jest mierzony nierównością dochodową oraz nierównością w rozwój zasobów ludzkich i edukacji. Ten ostatni rodzaj nierówności mógł się stać bariera stałego wzrostu. W związku z tym istnieje potrzeba sektora badawczo-rozwojowego w Polsce w celu uwzględnienia nierówności w tym obszarze między Polską a UE. Konkluzja to rozwój prywatnej strony sektora B+R w obliczu relatywnie dobrego ustrukturyzował swoją publiczną stronę w Polsce i lepiej powiązał między nimi, np. komercjalizację wyników badań naukowych. Motywowanie przedsiębiorstw do inwestowania w obszar B+R oznacza rozwijanie strony podażowej Rynek B+R. Może być przypisany przez: – ulgi podatkowe na działalność B+R przedsiębiorstw, niefinansowaną przez rząd; – częściowe dofinansowanie procesu tworzenia miejsc pracy w działach B+R firm. Istnieje również potrzeba skoordynowanej strategii rozwoju prywatnego B+R z źródła finansowania i instrumenty ekonomiczne.
Social inequality problem is measured by the income inequality as well as inequality in human resources and education development. This last kind of inequalities could became the barrier of steady growth. Therefore, there is a need to research and development sector analysis in Poland to cover inequalities in this area between Poland and EU. The conclusion is to develop private side of R&D sector in the face of relatively well structured its’ public side in Poland and make better connections between them, like commercialization the results of scientific researches. Motivating enterprises to invest in the R&D area means developing the supply side of R&D market. It could be assigned by the: – tax reduction for enterprises’ R&D activity, not financed by the government; – partially subsiding the job creation process in the firms’ R&D departments. There is also a need for coordinated strategy in the private R&D development with the sources of financing and economic instruments.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 355-363