Nierówności społeczne – przegląd zagranicznych artykułów i badań z lat 2018–2023

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Buczak, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zagadnienie nierówności społecznych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy zarówno z Polski, jak i ze świata, co nie dziwi z perspektywy turbulentnego otoczenia, w jakim przyszło żyć ludziom tworzącym społeczeństwa. Ostatnie lata, naznaczone trudnymi i nieznanymi współcześnie wydarzeniami, takimi jak, np.: pandemia COVID-19, wojna tuż za granicą Unii Europejskiej, kryzysy ekonomiczne, migracyjne i humanitarne, klęski naturalne i ekologiczne, przyczyniły się do wzrostu liczby publikacji naukowych w tematyce szeroko ujmowanych nierówności: ekonomicznych, edukacyjnych, środowiskowych, technologicznych czy politycznych, nierównego traktowania ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie, wyznawany światopogląd, uczestniczenie w określonej kulturze czy wyznawaną wiarę. Niniejszy artykuł, wykorzystując zasoby wyszukiwarek dedykowanych publikacjom naukowym: Google Scholar i Scopus, poświęcony został na analizę występowania i bibliometrycznej identyfikacji zagranicznych dysertacji typu przegląd literatury i badań w zakresie tematyki nierówności społecznych, a także przedstawienie, w wymiarze liczbowym, zainteresowania badaczy spoza Polski zagadnieniami uzupełniającymi i charakteryzującymi ww. tematykę, do których zaliczono frazy dopełniające pojęcie nierówności: ekonomiczne, społeczne, rasowe, kulturowe, edukacyjne, dochodowe, warunkowane płcią, ekologiczne (środowiskowe), technologiczne. Weryfikacji badawczej poddawano opracowania opublikowane w latach 2018–2023 (stan na dzień 15.09.2023 r.), co czyni prezentowany artykuł aktualnym, a z racji niestandardowej formuły – ciekawym i innowacyjnym przeglądem literatury i badań w ważnych dla współczesnych społeczeństw dziedzinach.
The issue of social inequality enjoys unflagging interest among researchers both from Poland and around the world, which is not surprising from the perspective of the turbulent environment in which people who create societies live. Recent years, marked by difficult and currently unknown events, such as the COVID-19 pandemic, war just across the border of the European Union, economic, migration and humanitarian crises, natural and ecological disasters, have contributed to an increase in the number of scientific publications on broadly related topics that recognised inequalities: economic, educational, environmental, technological or political, as well as unequal treatment due to: gender, age, origin, professed worldview, participation in a specific culture or professed faith. This article, using the resources of search engines dedicated to scientific publications (Google Scholar and Scopus), is devoted to the analysis of the occurrence and bibliometric identification of foreign dissertations such as literature reviews and research in the field of social inequalities. It presents, in a numerical dimension, the interest of researchers from outside Poland in complementary issues, and characterises the above-mentioned topics, which included phrases complementing the concept of inequality: economic, social, racial, cultural, educational, income, gender-based, ecological (environmental), technological. Studies published in the years 2018–2023 (as of September 15, 2023) were subject to research verification, which makes the presented article up-to-date and, due to its non-standard formula, an interesting and innovative review of the literature and research in fields important for modern societies.
Opis
Słowa kluczowe
nierówności społeczne , przegląd światowej literatury , Google Scholar , Scopus , social inequalities , review of world literature
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 77(1)/2024, s. 25-55