Moralne dylematy polskich romantyków w drodze do niepodległości. Wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Toruń, Włodzimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prezentowany szkic, nawiązujący głównie do myśli konserwatywnej, stara się przedstawić dylematy moralne polskich romantyków (A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid) na drodze do niepodległości. Biorąc pod uwagę koncepcję wallenrodyzmu, stanu konspiracji, otwartej walki powstańczej, metod rewolucyjnego terroru, te sposoby aktywnego oporu zostały skonfrontowane z etyką chrześcijańską, współtworząc istotę cywilizacji łacińskiej. Sugerowane przez sytuację historyczną, niekiedy niemoralne sposoby walki, kolidowały z dekalogiem i wystawiały na próbę sumienia ich sprawców, polskich patriotów
The presented sketch, referring mainly to conservative thought, tries to present the moral dilemmas of Polish romantics (A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid) on the road to independence. Taking into account the concept of Wallenrodism, the state of conspiracy, open insurrectionary struggle, and methods of revolutionary terror, these methods of active resistance were confronted with Christian ethics, co-creating the essence of Latin civilization. The sometimes immoral ways of fighting suggested by the historical situation conflicted with the Decalogue and tested the conscience of their perpetrators, Polish patriots.
Opis
Słowa kluczowe
moralne dylematy , Romantyzm , niepodległość , wallenrodyzm , zemsta , honor , spisek , powstanie narodowe , terroryzm , chrześcijaństwo , myśl konserwatywna , Moral dilemmas , Romanticism , independence , Wallenrodism , revenge , honour , conspiracy , insurrection , terrorism , Christianity , conservative thought
Cytowanie
Tematy i Konteksty 13(18) 2023, s. 218-230