Lokalne uwarunkowania budowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie doświadczeń gminy Czechowice-Dziedzice

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Binda, Jacek
Rak-Młynarska, Elżbieta
Mrowiec, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój człowieka od zawsze nierozerwalnie łączył się z generowaniem, przetwarzaniem, stosowaniem i przechowywaniem informacji. W artykule zaprezentowano stan obecny, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju społeczeństwa informatycznego na poziomie samorządu lokalnego – na przykładzie gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w powiecie bielskim, w województwie śląskim. Dane zostały poddane analizie w kontekście regionalnych, krajowych, a także unijnych założeń rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Skuteczność kształtowania społeczeństwa informatycznego w skali kraju zależy przede wszystkim od efektywności realizowanych „strategii informatyzacji” przez samorządy lokalne, ponieważ to one są najbliżej społeczności lokalnych, znają ich potrzeby oraz oczekiwania w tym zakresie. Głównym wyzwaniem samorządów lokalnych jest więc wykreowanie społeczeństwa informacyjnego, które stanie się źródłem przewag konkurencyjnych w regionie. W artykule wskazano także bariery, na które napotykają samorządy lokalne przy realizacji strategii budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji.
Human development has always been inextricably connected with the generation, processing, use and storage of information. The article presents the current status, conditions and prospects for development of Information Society at local government level – for example, the municipality Czechowice-Dziedzice, located in Bielsko County, in the Silesia province. Gathered data were analyzed in the context of regional, national and EU information society development objectives. The effectiveness of Information Society development in the country mainly depends on the effectiveness of the „IT strategy” by local governments because they are closest to local communities, know their needs and expectations in this regard. The main challenge is thus local governments to create an information society which becomes a source of competitive advantages in the region. The article also identifies the barriers faced by local governments in implementing the strategy of building a society based on knowledge and information.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 5–16