Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Tarczydło, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesne działania marketingowe zdeterminowane są postępem techniczno-technologicznym, rozwojem sieci Internet oraz nowymi zachowaniami tzw. nabywców digitalnych (mobilnych), wyposażonych w urządzenia typu smartfon, tablet itp. Nasuwają się pytania: kim jest nabywca digitalny, jakie ma potrzeby, preferencje, gusta, upodobania, czy zwyczaje? oraz w jakim kierunku powinny zmierzać skuteczne działania marketingowe adresowane do nabywcy digitalnego? Celem artykułu było dokonanie przeglądu badań zachowań nabywców digitalnych w sieci oraz przybliżenie charakterystyki oraz profilu współczesnego klienta z punktu widzenia jego specyficznych aktywności w Internecie. Rozważania prowadzono wokół tezy: w dobie digitalizacji i technologii mobilnej, prowadzenie skutecznych działań marketingowych zdeterminowane jest wiedzą o zachowaniach uczestników gry rynkowej (interesariuszy), w tym nabywców w sieci oraz nadążanie za ich e-zwyczajami i e-oczekiwaniami. Wychodząc od definicji konsumenta digitalnego i pojęć pokrewnych, omówiono wyniki dostępnych badań zachowań tychże nabywców. Okazało się, że nabywcy wyposażeni w urządzenia digitalne nabierają innych zwyczajów, nie tylko komunikują się, ale praktycznie rzecz ujmując cały czas są online. Posiadane urządzenia mobilne używają do robienia zdjęć i filmów, słuchania muzyki, korzystania z serwisów społecznościowych, grania, oglądania wideo, czytania książek i dokumentów, wykonywania płatności, robienia zakupów i innych czynności. Do głównych cech nabywcy mobilnego zaliczyć można: odwagę, świadomość siebie i swoich potrzeb, czy zainteresowanie innowacjami. W artykule sformułowano zalecenia dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem skutecznych działań marketingowych adresowanych do nabywców digitalnych. W obecnych warunkach rynkowych duży nacisk powinno się położyć na kreowanie odpowiednich doświadczeń, wzbudzanie emocji, angażowanie interesariuszy, dostarczanie rozrywki, ułatwianie życia m.in. dzięki oferowaniu nowych usług i darmowych aplikacji na urządzenia mobilne.
The contemporary marketing activities are determined by technological progress, development of the Internet and new behaviors of so-called digital purchasers equipped with smartphones or tablets etc. In a consequence the questions arose: Who is a digital purchaser? What are his needs, preferences, habits or practices? In what directions effective marketing activities addressed to the digital purchaser should be heading towards? The aim of this article is to complete the review of research in consumers behaviors in the Internet and to describe a profile of the contemporary consumer with reference to his specific activities in the Internet. The deliberations in this article are focused on the following thesis: in the days of digital and mobile technology effective marketing activities are determined by the knowledge about behaviors of participants in the market game, including the Internet consumers and by keeping up with their e-customs and e-expectations. Starting from the definition of a digital purchaser and related to it terms there were in this article the results of accessible studies of behaviors of those purchasers described. It appeared that the purchasers equipped with digital devices changed their habits. They not only interacted with each other but generally speaking they were on-line all the time. Mobile devices are being used to make photographs and films, listen to music, take part in social media, play games, watch videos, read books and documents, do payments, shopping and other activities. The most important features of a digital purchaser are: the courage, the awareness of oneself and one's needs, or an interest in innovations. The paper consists of recommendations for entrepreneurs interested in effective marketing concerned on digital purchasers. In the current market conditions it is necessary to put strong emphasis for the presence and action in both real and virtual world. It is very important to create experience, stir up emotions, involve stakeholders, be a constant source of amusement, offer free applications to mobile devices.
Opis
Słowa kluczowe
konsument digitalny , zachowania nabywcy , badania zachowań nabywców w sieci , digital consumer , consumer behaviors , research in consumer behaviors in the Internet
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 15-22